Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chương trình đào tạo

Quy định đánh mã số môn học/ học phần

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 520/QyĐ – CĐD                                                           Việt Trì, ngày 13 tháng 05 năm 2013

QUY ĐỊNH

Về việc đánh mã số môn học/học phần

Hiện nay Nhà trường đang tổ chức triển khai áp dụng phần mềm quản lý đào tạo vào thực tế. Để thuận tiện trong công tác quản lý, đăng ký học tập của sinh viên và theo yêu cầu của quy chế đào tạo, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thay đổi, bổ sung quy định đánh mã số cho từng môn học/học phần cho tất cả các học phần của các chương trình đang đào tạo tại Trường như sau:
1. Định dạng mã: Gồm có 9 ký tự
MÃ MÔN(4) TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO(1) HÌNH THỨC ĐÀO TẠO(1)  SỐ TÍN CHỈ/ĐVHT(1) SỐ THỨ TỰ HỌC PHẦN(2)
Trong đó:
a) Mã môn
Gồm 4 ký tự bằng chữ in hoa viết tắt của môn học theo quy định của Nhà trường (có phụ lục kèm theo)
b) Trình độ đào tạo: Gồm 1 ký tự bằng số như sau:
Gồm 1 ký tự bằng số như sau:
– 0: Giáo dục phổ thông
– 1: trình độ trung cấp
– 2: trình độ cao đẳng
c) Hình thức đào tạo: Gồm 1 ký tự bằng số như sau:
– 1: chính quy
– 2: liên thông chính quy
– 3: vừa làm vừa học
– 4: liên thông vừa làm vừa học
d) Số tín chỉ/đơn vị học trình: gồm 1 ký tự số, thể hiện số tín chỉ hoặc số đvht được đào tạo
c) Số thứ tự học phần: gồm 2 ký tự số, do phòng Giáo vụ phối hợp với Bộ môn quy định cụ thể (có phụ lục kèm theo)
2. Yêu cầu chung
– Mã số học phần ưu tiên đánh số cho chương trình chính quy trước.
– Nếu các chương trình có cùng học phần (gồm cả số tín chỉ, đvht, phân bổ nội dung…) thì dùng chung mã của chương trình chính quy
– Cách đánh số thứ tự học phần theo nguyên tắc từ thấp đến cao, đảm bảo điều kiện tiên quyết (nếu có).
3. Một số ví dụ minh hoạ
– WGMP11201: Học phần Thực hành tốt sản xuất thuốc đào tạo dược sĩ trung cấp hệ chính quy có số đơn vị học trình là 2.
– WGMP21301: Học phần Thực hành tốt sản xuất thuốc đào tạo cao đẳng ngành dược hệ chính quy có số tín chỉ là 3.
– QPAN11301: Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1 đào tạo trình độ trung cấp  hệ chính quy có số đơn vị học trình là 3.
– QPAN11303: Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 đào tạo trình độ trung cấp  hệ chính quy có số đơn vị học trình là 3.
Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký. Yêu cầu các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

– Các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm;

– BGH;

– Lữu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi

———————————————————————–

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định mã số học phần/môn học

(từ năm học 2015 – 2016)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 520/QyĐ-CĐD, ngày 13 tháng 05 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Quy định về việc đánh mã học phần/môn học;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mã số học phần/môn học.

Điều 2. Quy định mã số học phần/môn học được áp dụng vào đào tạo tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ từ năm học 2015-2016.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Bảng mã môn học download  tại đây

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *