HIỆU TRƯỞNG


TS. DS. HOÀNG ĐỨC LUẬN

Trách nhiệm:
– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường; Công tác Thi đua – Khen thưởng; trực tiếp chỉ đạo công tác liên kết, hợp tác đào tạo; kế hoạch phát triển của Nhà trường.
– Ký bằng tốt nghiệp cho HSSV.
Phụ trách các đơn vị:
– Trung tâm HTĐT; Trung tâm Đào tạo nghề, Phòng TCHC; Tài chính; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
– Trực tiếp sinh hoạt với Trung tâm Hợp tác đào tạo.

—————————————————————————————

PHÓ HIỆU TRƯỞNG/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DƯỢC

TS. PHẠM QUỐC TUẤN

Trách nhiệm:
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.
– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác NCKH và Công nghệ; Quan hệ quốc tế; Bản tin khoa học; Website của trường; Công tác Quân sự cơ quan, Phòng cháy chữa cháy.
– Giải quyết các công việc có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Website của trường; Bản tin khoa học, Quân sự cơ quan, Phòng cháy chữa cháy.
Phụ trách các đơn vị:
– Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Dược; Phòng Khoa học & Quốc tế; Trung tâm Thông tin -Thư viện.
– Trực tiếp sinh hoạt tại TT Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Dược.

——————————————————

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. PHAN THỊ MAI HƯƠNG

Trách nhiệm:
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (TS. Phạm Quốc Tuấn) vắng mặt.
– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Mở ngành đào tạo; Chương trình đào tạo; Kế hoạch giảng dạy; Công tác tuyển sinh đào tạo; Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Đội ngũ giảng viên, Công tác quản lý HSSV.
– Giải quyết các công việc có liên quan tới cán bộ giảng viên và HSSV
Phụ trách các đơn vị: 
– Phòng Đào tạo & Công tác HSSV; TT Thí nghiệm, các Khoa, bộ môn.
– Trực tiếp sinh hoạt với phòng Đào tạo.
—————————————————–
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. HÀ HƯƠNG LAN

Trách nhiệm:

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt và ủy quyền bằng văn bản.
– Phụ trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, Công tác đoàn thể, Hội sinh viên.
Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Khảo thí; Phòng Y tế; Phòng Điện thiết bị; Tổ Bảo vệ.
– Trực tiếp sinh hoạt với phòng Khảo thí.