BỘ MÁY TỔ CHỨC – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY

BAN GIÁM HIỆU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG KH&ĐT