SLOGAN:
Nâng tầm tri thức, tỏa sáng niềm tin
SỨ MẠNG:
Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng trong và ngoài nước; Hiện đại hóa cơ sở đào tạo; Có năng lực cạnh tranh; Nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
TẦM NHÌN:
Phát triển thành trường đại học hiện đại, tiên tiến.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Tự chủ – Trí tuệ – Uy tín – Chất lượng và phát triển bền vững