Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Quyết định thành lập ban chỉ đạo an toàn giao thông trong trường học năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông trong trường học năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

   Căn cứ vào Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016;

Xét đề nghị của ông Trưởng  phòng Công tác HSSV, TCHC,

QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông trong trường học năm 2016 tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ  gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1.ThS. Phan Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng: trưởng ban

2.Ông. Hoàng Văn Thuật – Q.TP Công tác HSSV: Ủy viên thường trực – thư ký Ban chỉ đạo

3.ThS. Hà Hương Lan – Phó Hiệu trưởng : Ủy viên

4.ThS. Hà Thanh Hòa – BT Đoàn trường: Ủy viên

5.ThS. Tống Minh Toàn – Chủ tịch Hội sinh viên: Ủy Viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

–          Như Điều 3;

–          Ban Giám hiệu;

–          Website Trường;

–      Lưu: VT, phòng CTHSSV.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *