Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” năm học 2015 – 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh sinh viên” năm học 2015-2016


     –  Thực hiện Công văn số 4015/ BGDĐT- CTHSSV ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân hoc sinh sinh viên” trong các trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014- 2015.
      – Thực hiện Kế hoạch số 615/KH/CĐD ngày 11/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2015- 2016.   
     – Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên (HSSV) trong năm học 2015-2016. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” đầu năm học 2015-2016 cho các đối tượng HSSV, cụ thể như sau:
    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích

    – Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, thời sự của đất nước của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
    – Giúp cho HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nội quy, quy định Nhà trường .
    – Giúp cho HSSV nắm vững và thực hiện nghiêm túc những Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy định của Nhà trường về việc học tập và rèn luyện của HSSV trong năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo.
    – Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học, đầu khóa học là nhiệm vụ bắt buộc với tất cả HSSV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của HSSV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm thi đua và điểm rèn luyện của HSSV; Vì vậy, tất cả các HSSV đều phải tham gia học tập nghiêm túc.
    2. Yêu cầu
    – “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” được tiến hành nghiêm túc, 100% HSSV phải tham gia. Hình thức tổ chức phong phú, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại sau đợt sinh hoạt, yêu cầu HSSV viết thu hoạch, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp chấm điểm, nhận xét đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Giám hiệu (qua phòng công tác HSSV).

  1. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
    1. Nội dung
    1.1. Nội dung dành cho các lớp giữa khóa, cuối khóa (CĐ5, CĐ6, D10, D11, Y4,T6)

 Tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn, thực hiện các nội dung sau đây:
1.1.1. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giảng viên bộ môn, ban cán sự lớp (Trích những quy định trong công tác đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1052A/QĐ-CĐD ngày 06/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ).
1.1.2. Công văn số 71/CV-CĐD ngày 22/01/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc điểm danh sĩ số HSSV.
1.1.3. Thông báo số 435/TB-CĐD ngày 26/4/2011 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xử lý kỷ luật HSSV đi học hộ.
1.1.4. Quyết định số 665/QĐ-CĐD ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015 (Từng người đăng ký cam kết không chơi trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh).
1.1.5. Công văn số 239/CĐD-HC ngày 09/3/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc nghiêm cấm sử dụng túi nilon, túi nhựa và dụng cụ bằng vật liệu xốp.
1.1.6. Quyết định số 1286/QĐ-CĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
1.1.7. Quyết định số 1388/QĐ-CĐD ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy ước xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh trật tự”.
1.1.8. Quyết định số 1284/QĐ-CĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
1.1.9. Công văn số 1903/CĐD-CV ngày 18/12/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ký xác nhận HSSV.
1.1.10. Kế hoạch số 194/KH-CĐD ngày 21/3/2014 về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong Nhà trường năm 2014.
1.1.11. Kế hoạch số 224/KH-CĐD ngày 31/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2014 (Từng người đăng ký cam kết không liên quan đến ma túy).
1.1.12. Công văn số 383/CĐD-HC ngày 09/3/2015của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và ngày đại dương Thế giới năm 2015.
1.1.13. Kế hoạch số 615/CĐD ngày 11/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về Công tác học sinh sinh viên năm  học 2015- 2016.
2.2. Nội dung dành cho các lớp đầu khóa (CĐ7, D12, Y5, CĐ1ĐD1, T7)
Tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung sau đây:
2.2.1. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giảng viên bộ môn, ban cán sự lớp. (Trích những quy định trong công tác đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1052A/QĐ-CĐD ngày 06/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Th ) – ( Trong sổ tay CVHT)
2.2.2. Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Thông tư số 27/2009/TT-BGD&ĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.2.3. Công văn số 71/CV-CĐD ngày 22/01/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc điểm danh sĩ số HSSV.
2.2.4. Công văn số 212/HC-CĐD ngày 29/3/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xử lý các trường hợp trèo rào trên dải phân cách.
2.2.5. Quy định số 1081/CĐD-HC ngày 21/9/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc không được đun nấu trong ký túc xá Nhà trường.
2.2.6. Thông báo số 435/TB-CĐD ngày 26/4/2011 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xử lý kỷ luật HSSV đi học hộ.
2.2.7. Quyết định số 665/QĐ-CĐD ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015 (Từng người đăng ký cam kết không chơi trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh).
2.2.8. Quy chế công tác HSSV nội trú tại các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 27/2011/TT-BGD&ĐT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.2.9. Quy định số 1040/QyĐ-CĐD ngày 03/8/2011 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc giữ gìn vệ sinh ký túc xá, nơi làm việc, học tập, sinh hoạt và khu vực công cộng.
2.2.10. Quy định số 1766/QyĐ-CĐD ngày 14/12/2011 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xử lý vi phạm không được đun nấu trong ký túc xá Nhà trường.
2.2.11. Quy định số 106/QyĐ-CĐD ngày 22/02/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc đổ rác và phân loại rác.
2.2.12. Công văn số 239/CĐD-HC ngày 09/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc nghiêm cấm sử dụng túi nilon, túi nhựa và dụng cụ bằng vật liệu xốp.
2.2.13. Quán triệt Quyết định số: 1134/QĐ-CĐD ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy định công tác cố vấn học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ( Dành riêng cho các lớp CĐ7, CĐ1ĐD1 – ( Trong sổ tay CVHT).
2.2.14. Quyết định số 1208/QĐ-CĐD ngày 24/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao dẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng theo học chế tín chỉ (Dành riêng cho các lớp CĐ6).
2.2.15. Công văn số 983/CĐD-TTTV ngày 03/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc quy định đăng tải thông tin trên mạng Internet.
2.2.16. Quyết định số 1284/QĐ-CĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định công tác học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
2.2.17. Quyết định số 1286/QĐ-CĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.   
2.2.18. Quyết định số 1388/QĐ-CĐD ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy ước xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (Từng người đăng ký thi đua xây dựng đơn vị, lớp học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm học 2014- 2015).
2.2.19. Công văn số: 1903/CĐD-CV ngày 18/12/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ký xác nhận HSSV.
2.2.20. Công văn số 182/KH-CĐD ngày 13/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015.
2.2.21. Kế hoạch số 194/KH-CĐD ngày 21/3/2014 về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong Nhà trường năm 2014.
2.2.22. Kế hoạch số 224/KH-CĐD ngày 31/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2014 (Từng người đăng ký cam kết không liên quan đến ma túy).
2.2.23. Quyết định số 543/QĐ-CĐD ngày 16/5/2013 về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ (Dành riêng cho các lớp CĐ6, CĐDD1).
2.2.24. Công văn số 383/CĐD-HC ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và ngày đại dương Thế giới năm 2015.
2.2.25. Kế hoạch xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng theo học chế tín chỉ (Kèm theo Công văn số: 584/CĐD-GV ngày5 tháng 8 năm 2015) và (Sơ đồ tiến trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng – CĐ1ĐD1 dành riêng cho khóa CĐ1ĐD1).
2.2.26. Kế hoạch số 615/KH-CĐD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về Kế hoạch Công tác học sinh sinh viên năm  học 2015- 2016.
Chú ý:  Ngoài những nội dung cơ bản trên  giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp sẽ phổ biến, quán triệt cho HSSV lớp mình một số nội dung thuộc về nội quy, quy định của Nhà trường. Tiến hành chỉ định Ban cán sự lớp, sau 01 tháng tổ chức đại hội, bầu ban cán sự của năm học mới 2015-2016, gửi danh sách về Phòng Công tác HSSV để báo cáo Ban Giám hiệu quyết định công nhận.
2. Đối tượng tham gia sinh hoạt
     Toàn thể học sinh, sinh viên trong toàn Trường.
3. Thời gian
    Từ ngày   /8/2015 đến ngày   /9/2015. Phòng giáo vụ bố trí thời khóa biểu cho các lớp học tập vào giờ học chính khoá trong khoảng thời gian đã được xác định trong Kế hoạch.
Cụ thể:  02 buổi = 8 tiết (Đối với các lớp giữa khóa, cuối khóa).
              04 buổi = 16 tiết (Đối với các lớp đầu khóa, mới nhập trường).
4. Địa điểm: Tại các giảng đường Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
5. Giáo viên: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, duy trì học tập đối với HSSV lớp mình phụ trách.
6. Tài liệu học tập:
Tài liệu dùng cho giáo viên giảng dạy và HSSV học tập phần lớn là những  nội quy, quy định đã được Ban Giám hiệu Nhà trường ban hành thời gian gần đây, vẫn còn hiệu lực.
 Phòng Công tác học sinh sinh viên chỉ phát hành một số tài liệu cơ bản, những tài liệu còn thiếu các thầy, cô phải tự sưu tập.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu Nhà trường

    * Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” đầu năm học 2015-2016.
    * Thành lập ban chỉ đạo, có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức, thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.   
    2. Nhiệm vụ của các đơn vị
2.1. Phòng Giáo vụ

    – Bố trí sắp xếp thời khóa biểu để giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015 – 2016.
    2.2. Phòng công tác HSSV
    – Là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Nhà trường tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học  2015-2016.
    – Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, học tập và nội dung câu hỏi thu hoạch phục vụ cho hoạt động của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.
    – Phân công cán bộ hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức, học tập của các lớp HSSV; tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo, Ban Giám hiệu Nhà trường và Vụ Công tác HSSV trước ngày 20/10/2015.
    2.3. Phòng Y tế
    Phối hợp, phổ biến các quy định về công tác y tế học đường. Đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám và quản lý sức khoẻ cho HSSV, công tác phòng, chống dịch bệnh, bệnh tật trong Nhà trường; phối hợp giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục về gia đình, giới tính, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm Y tế.
    2.4. Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
    Phối hợp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2015-2016 (Chú trọng công tác tuyên truyền về phong trào tình nguyện và hiến máu nhân đạo).
    2.5. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
– Trực tiếp tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cho HSSV lớp mình những nội dung đã được xác định trong kế hoạch.
– Hướng dẫn HSSV khai phiếu quản lý HSSV (Đối với những lớp mới nhập trường và những lớp cũ còn thiếu) thu, nộp về Phòng Công tác học sinh sinh viên cùng với báo cáo kết quả “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
– Hướng dẫn HSSV làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí và giấy xác nhận HSSV theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên bộ, Công văn hướng dẫn của Nhà trường.
– Tổ chức cho HSSV lớp mình đăng ký các cam kết, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của từng HSSV bằng hình thức cho điểm và nhận xét kết quả học tập của từng HSSV.
– Tổng hợp kết quả “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” của lớp mình báo cáo Ban chỉ đạo (bằng văn bản) qua Phòng Công tác HSSV trước ngày 10 tháng 10 năm 2015.
    2.6. Đối với HSSV
    – Có mặt đầy đủ, học tập nghiêm túc, ghi chép toàn bộ các nội dung cơ bản đã được học tập.
    – Sau khi học tập và quán triệt tất cả HSSV đều phải viết bài thu hoạch, nộp cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập để đánh giá kết quả bằng hình thức chấm điểm. (Kết quả “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm là cơ sở, là tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong năm học).
    Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Vụ CT. HSSV ( b/c);

– Ban Giám hiệu( b/c);

– Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn (p/h);

– GVCN, CVHT (t/h);

– Website trường;

– Lưu: VT, HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

                 Ths. Phan Thị Mai Hương

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *