Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch: Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”

KẾ HOẠCH
Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tại trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
———————————–


   Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục;
   Với mục đích tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên giai đoạn 2015-2020”; kế hoạch cụ thể  như sau:
   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích

   Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong giai đoạn từ 2015-2020.
   Xác định nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trong 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên của Đoàn; góp phần xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
   – Đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế HSSV vào các hoạt động thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường, gắn việc “dạy nghề” song song với “dạy người”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên toàn Trường.
   2. Yêu cầu:
   – Mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử văn hóa sư phạm, tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi, ngăn ngừa mọi hành vi, lời nói gây tổn thương học sinh, đồng nghiệp; động viên khích lệ giáo viên tích cực phấn đấu, tạo không khí thi đua sôi nổi, đem lại kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các năm học.
   – 100% cán bộ, giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
   – 100% số học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.
   II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
Xác định nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công việc hết sức quan trọng và là quá trình liên tục, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ có ý nghĩa cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu và những nội dung đã đề ra, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:
   1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
   1.1. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho học sinh, sinh viên.
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
   1.2. Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền
   Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, bài viết trên trang tin; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
   Nhà trường trang bị thêm các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt – việc tốt, gương khuyến học, khuyến tài sách về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, học sinh, sinh viên.
   Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.
   Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên.
   Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; Tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường. Tích cực thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…
   Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa, lồng ghép giáo dục đạo đức vào đầu năm học và cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc …
   Triển khai sâu, rộng các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”. Nghiên cứu xây dựng chương trình “Rèn luyện cán bộ Đoàn”…
   Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách.
   2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
   Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
   Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
   Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua. Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường, cụ thể:
   – Công tác giáo dục kỹ năng sống (biết xử lý hoặc thích ứng với tình huống) tiếp tục được tăng cường thường xuyên, lồng ghép trong các tiết học chính khoá và ngoại khoá; Thành lập các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm và từng hoạt động chuyên cần. Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức. Phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên.
   – Ra sức thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi học sinh sinh viên tại nhà trường; làm cho thế hệ trẻ hôm nay biết yêu cuộc sống, giàu lòng nhân ái, kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, ứng xử văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; bày tỏ chính kiến, đấu tranh với cái xấu. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, từng bước bài trừ các tệ nạn xã hội.
   – Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, giúp học sinh nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên trong các hoạt động và phong trào ngoại khóa.
   3. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh sinh viên.
   Chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi học sinh sinh viên trong nhà trường; làm cho thế hệ trẻ hôm nay biết yêu cuộc sống, giàu lòng nhân ái, kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, ứng xử văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; bày tỏ chính kiến, đấu tranh với cái xấu. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, từng bước bài trừ các tệ nạn xã hội.
   Tăng cường giáo dục thanh niên thông qua những tấm gương điển hình tiên tiến, cá nhân có thành tích vượt trội. Thường xuyên chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng những mẫu hình cá nhân tiêu biểu, vượt trội ở các nhóm đối tượng thanh niên. Lấy “xây” để “chống”, làm cho các giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên.
   Tổ chức các diễn đàn, tham quan, trao đổi, giao lưu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể khác để cùng tìm nguyên nhân, giải pháp có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.
   Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt là phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn trong nhà trường để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh, sinh viên ý thức và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tình hình mới; Đồng thời, hướng học sinh, sinh viên vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe … cho học sinh, sinh viên.
   4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn
   Triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.
   5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo dục đoàn viên thanh niên,
   Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng dạy các môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh… giáo viên làm công tác đoàn, Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn trường.
   6. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
   6.1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên.
   Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, sinh viên.
   Chủ động phối hợp nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục đoàn viên thanh niên.
   Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.
   6.2. Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện
   Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên trong toàn trường.
   Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua “Dạy tốt – học tốt”, “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên .
   Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, có không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh, sinh viên.
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường đã xây dựng mỗi tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn trong trường, mỗi cá nhân căn cứ nhiệm vụ ứng với công việc được giao thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên giai đoạn 2015-2020” tại trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các khoa, phòng , trung tâm, bộ môn giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp và các em học sinh, sinh viên trong toàn trường tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên,/.

Nơi nhận:

–   Như trên;

–   Ban Giám hiệu;

–   Website Nhà trường;

–    ĐTN-HSV;

–   Lưu HC,CT. HSSV.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Phan Thị Mai Hương

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *