Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch bổ sung Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” năm học 2015 – 2016

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” năm học 2015-2016

Căn cứ Kế hoạch số 616/KH/CĐD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” đầu năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 4146/ BGDĐT- CTHSSV ngày 14/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân hoc sinh sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015- 2016;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên (HSSV) trong năm học 2015-2016. Nhà trường bổ sung một số nội dung  của Kế hoạch số 616/KH/CĐD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” đầu năm học 2015-2016 cho các đối tượng HSSV, cụ thể như sau:

  1.   Nội dung

   1.1. Nội dung dành cho các lớp giữa khóa, cuối khóa (CĐ5, CĐ6, D10, D11, Y4,T6) như sau:

    Tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn, thực hiện bổ sung các nội dung sau đây:

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với chuyên đề học tập năm học 2015-2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết gắn bó với dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

– Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

– Thông tư số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

–  Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc  Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

– Công văn số 1852/NHCS-TDSV ngày 17 tháng 6 năm 2015 của  Ngân hàng Chính sách xã hội về việc sửa đổi nghiệp vụ cho vay HSSV mồ côi theo văn bản số 2162A/NHCS-TD.

– Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016.

– Tài liệu tham khảo:

+ Chuyên đề: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV (nội dung báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015).

 2.2. Nội dung dành cho các lớp đầu khóa (CĐ7, D12, Y5, CĐ1ĐD1, T7) 

   Tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn bổ sung thực hiện các nội dung sau đây:

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với chuyên đề học tập năm học 2015-2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết gắn bó với dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

– Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

– Thông tư số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

–  Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

– Công văn số 1852/NHCS-TDSV ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc sửa đổi nghiệp vụ cho vay HSSV mồ côi theo văn bản số 2162A/NHCS-TD.

– Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016.

– Tài liệu tham khảo:

+ Chuyên đề: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV (nội dung báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015).

Trên đây là một số nội dung bổ sung Kế hoạch số 616/KH/CĐD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015-2016. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Vụ CT. HSSV ( b/c);

– Ban Giám hiệu( b/c);

– Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn (p/h);

– GVCN, CVHT (t/h);

– Website trường;

– Lưu: VT, HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

                 Ths. Phan Thị Mai Hương

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *