Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 761/CĐD-CV                                                                      Ngày 07 tháng 08 năm 2009
V/v thực hiện báo cáo thực trạng cơ sở vật chất
và thiết bị đào tạo hàng năm

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm

     Căn cứ công văn số 6468/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 03/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2009, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị tổng hợp và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu gửi kèm công văn này. Cụ thể:

  1. Báo cáo đánh giá thực trạng cơ sở vật chất:

– Phòng Tổ chức hành chính lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số 1.

– Phòng Điện thiết bị lập báo cáo đánh giá theo mẫu số 3.

– Phòng Đào tạo lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số 2.

– Các khoa chuyên môn lập báo cáo đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của đơn vị theo biểu mẫu số 6, 9, 10, 11.

– Trung tâm Thông tin Thư viện lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số 7, 12, 13.

– Trạm Y tế lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số 14.

– Khoa thực hành lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số 10.

  1. Đề xuất các kiến nghị và giải pháp

Căn cứ vào thực trạng cơ sở vật chất, các đơn vị đề xuất kiến nghị và giải pháp đầu tư cơ sở vật chất của đơn vị mình để đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai lập báo cáo đánh giá mỗi năm một lần và chuyển về Phòng Điện thiết bị để tổng hợp trước ngày 21/08 hàng năm.

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG
– Như Điều 4;
– BGH, HĐQT;                                                    (đã ký)
– Lưu: VT, Ttr.                                            TS . Hà Quang Lợi

Chi tiết trong file đính kèm

– Phiếu đánh giá khảo sát  năm 2009
– Phiếu đánh giá khảo sát  năm 2010
– Phiếu đánh giá khảo sát  năm 2011
– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2012

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2013

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2014

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2015

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2016

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2017

– Biểu tổng hợp phiếu đánh giá khảo sát năm 2018

– Danh mục thiết bị ngành Dược

– Danh mục thiết bị ngành Điều dưỡng

– Danh mục thiết bị ngành hộ sinh

– Danh mục thiết bị ngành Hình ảnh

– Danh mục thiết bị ngành Xét nghiệm

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *