Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra đối với ngành: Hộ Sinh, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Chuẩn đầu ra đối với ngành Hộ Sinh,  Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học  của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Căn cứ vào Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 04 năm 2017 về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ vào Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí.

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ Ban hành Chuẩn đầu ra đối với ngành Hộ Sinh,  Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Chuẩn đầu ra đối với  các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Điều 2. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ cam kết với các các cấp quản lý, với người học, với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.

Điều 3. Chuẩn đầu ra này áp dụng đối với các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

Điều 4. Các ông (bà) thủ trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– BGH, HĐQT;

Lưu: TH, K Thí.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận

Xem thêm

 

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *