Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra đối với ngành Dược trình độ Trung cấp

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với ngành Dược sỹ trung cấp
trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số: 5615/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung học kỹ thuật Dược Phú Thọ;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 5543/BGDĐT-GDCN V/v Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN;
Căn cứ Kết luận phiên họp của Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ ngày      tháng     năm 2011 về việc thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ”;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với ngành Dược sỹ trung cấp trình độ Trung cấp của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.
Điều 2.Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ cam kết với các các cấp quản lý, với người học, với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.
Điều 3. Chuẩn đầu ra này áp dụng đối với hệ Trung cấp chính quy khóa 7 và hệ Vừa làm vừa học khóa 6 trở đi.
Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG
– Như Điều 4;
– BGH, HĐQT;                                                    (đã ký)
– Lưu: VT, Ttr.                                         Tiến sỹ . Hà Quang Lợi

———————————————————————

 

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC
TRÌNH ĐỘ TCCN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 270 /QĐ-CĐD ngày 22  tháng 03 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ)

1. Giới thiệu ngành đào tạo

1.1. Trình độ đào tạo: Trung cấp
1.2. Tên ngành (chuyên ngành): Dược sỹ trung cấp
1.3 Đối tượng tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
1.4. Thời gian đào tạo
+ 02 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT;
+ 02 năm + 03 tháng đối với học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp;
+ 03 năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS;
+ 1,5 năm đối với học sinh tốt nghiệp dược tá và tốt nghiệp THPT (hệ vừa làm vừa học);
+ 1 năm đối với học sinh tốt nghiệp dược tá hệ đào tạo 12 tháng và tốt nghiệp THPT (hệ chính quy).
1.5. Tóm tắt về chương trình đào tạo
Mục tiêu chính:Đào tạo người dược sỹ trung cấp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có đủ sức khỏe, có khả năng học tập vươn lên.
Sau khi học xong, học sinh có khả năng tự học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn dược, có khả năng học tiếp ở các trình độ cao đẳng, đại học dược.
Ngoài khả năng học tập, rèn luyện để đạt được trình độ cao hơn, học sinh có thể dễ dàng chuyển hướng, tham gia bồi dưỡng kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn khác để thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như kinh doanh, nghiên cứu…
2. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được
Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành dược trong các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm cụ thể như: Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc – mỹ phẩm; hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lí và hiệu quả; tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.
3. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi khác của học sinh tốt nghiệp
3.1. Kiến thức
Có kiến thức chuyên môn căn bản trong: sản xuất, kiểm tra chất lượng thuốc, phân phối, bảo quản thuốc, kinh doanh thuốc – mỹ phẩm;
Có kiến thức về Luật Dược, quy chế chuyên môn và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc để sử dụng trong công tác chuyên môn;
Có kiến thức về dược lý, dược lâm sàng để hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả;
Vận dụng được các môn học chính trị, pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đặc điểm nghề nghiệp.
3.2. Kỹ năng
– Tham gia bào chế, sản xuất được một số dạng thuốc thông thường dưới sự hướng dẫn, giám sát của dược sĩ có trình độ cao hơn;
Chiết xuất được các thành phần hóa học trong cây thuốc và biết kiểm nghiệm các thành phần thuốc;
Tham gia kiểm tra được chất lượng thuốc và mỹ phẩm;
Quản lý, bảo quản, cung ứng, cấp phát, bán thuốc theo danh mục quy định của Bộ y tế đúng quy trình đáp ứng nhu cầu phòng và chữa bệnh;
Tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng một số thuốc thông thường hợp lý, an toàn, hiệu quả;
Trồng được và có khả năng hướng dẫn mọi người trồng và sử dụng một số cây thuốc chữa bệnh thông thường;
Thực hiện được ghi chép sổ sách, chế độ báo cáo đúng quy trình, quy chế;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tối thiểu có Chứng chỉ tin học trình độ A do các cơ sở đào tạo tin học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ);
Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (tối thiểu có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A do các cơ sở đào tạo tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ).
3.3. Thái độ, hành vi
Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;
Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *