Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng trình độ Trung cấp

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng
trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

 

         Căn cứ Quyết định số: 5615/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 5543/BGDĐT-GDCN về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN;
Căn cứ Kết luận phiên họp của Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ ngày      tháng     năm 2011 về việc xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Điều 2.Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ cam kết với các các cấp quản lý, với người học, với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.
Điều 3. Chuẩn đầu ra này áp dụng bắt đầu từ hệ Trung cấp chính quy ngành Điều dưỡng khóa 1.
Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG
– Như Điều 4;
– BGH, HĐQT;                                                         (đã ký)
– Lưu: VT, Ttr.                                           Tiến sỹ . Hà Quang Lợi

———————————————————————————–

 

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI NGÀNH  ĐIỀU DƯỠNG
TRÌNH ĐỘ TCCN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1266/QĐ-CĐD ngày 13  tháng 09  năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ)

 

Giới thiệu ngành đào tạo
1.1. Trình độ đào tạo: Trung cấp
1.2. Tên ngành (chuyên ngành):  Điều dưỡng
1.3 Đối tượng tuyển sinh
Theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
1.4. Thời gian đào tạo:
+ 02 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT;
+ 02 năm + 03 tháng đối với học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp;
+ 03 năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS;
1.5. Tóm tắt về chương trình đào tạo
Mục tiêu chính:đào tạo người điều dưỡng, có kiến thức và kỹ năng về điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên, có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
Người điều dưỡng sau khi tốt nghiệp có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng.
Ngoài khả năng học tập, rèn luyện để đạt được trình độ cao hơn, học sinh có thể dễ dàng chuyển hướng, tham gia bồi dưỡng kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn khác để thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như kinh doanh, nghiên cứu…
2. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được
Sau khi học xong người có bằng điều dưỡng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế tuyến xã, phường và các cơ sở khám chữa bệnh…; làm nhiệm vụ y tế trong các trường học, khu công nghiệp, nhà máy theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
3. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi khác của học sinh tốt nghiệp
3.1. Kiến thức
– Trình bày được những kiến thức về pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp;
– Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
– Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
– Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.
– Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.
– Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.
– Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
3.2. Về kỹ năng
– Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
– Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
– Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
– Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tối thiểu có Chứng chỉ tin học trình độ A do các cơ sở đào tạo tin học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ).
Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (tối thiểu có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A do các cơ sở đào tạo tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ).
3.3. Về thái độ
– Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
– Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
– Khiêm tốn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Bảo đảm an toàn cho người bệnh.
– Thực hiện ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.
– Thực hiện kỹ năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả; phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc.
Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *