Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng

trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 

————————————————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

     Căn cứ Quyết định số: 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2916/BGDĐT- GDĐH ngày 24/4/2010 về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT- BGDĐT ngày 23/3/2010 về việc Ban hành bộ chương trình khung Giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số: 1090/QĐ-CĐD ngày 24/10/2014 về việc Ban hành chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng;

Căn cứ Kết luận phiên họp của Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ ngày 06 tháng 08 năm 2015 về việc ban hành Chuẩn đầu ra đối với các ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.

Điều 2. Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ cam kết với các các cấp quản lý, với người học, với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.

Điều 3. Chuẩn đầu ra này áp dụng đối với ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng tuyển sinh năm 2015.

Điều 4. Các ông (bà) thủ trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– BGH, HĐQT;

– Lưu: VT; Ttr.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi

—————————————————————–

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:595 ngày  07 tháng 08 năm 2015       

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ)

  1. Giới thiệu ngành đào tạo

1.1. Tên ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG (Nurse)

1.2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

1.3. Thời gian đào tạo: 3 năm

  1. Yêu cầu về kiến thức

– Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

– Có đủ kiến thức về chăm sóc người bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

– Có kiến thức cơ bản về Luật pháp, chính sách Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

– Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

– Vận dụng được các môn học lý luận chính trị, pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đặc điểm nghề nghiệp.

  1. Yêu cầu về kỹ năng

3.1. Kỹ năng cứng

– Thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý. Phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

– Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

– Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.

– Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

– Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

– Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.

3.2. Kỹ năng mềm

– Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình phục vụ trong công tác nghề nghiệp.

– Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

– Có thể hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ  diều dưỡng có trình độ thấp hơn.

– Về ngoại ngữ (tiếng Anh): Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong chuyên ngành (tối thiểu có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B do các cơ sở đào tạo tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ).

– Về tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tối thiểu có chứng chỉ Tin học trình độ B do các cơ sở đào tạo Tin học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ). Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực y dược để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

  1. Yêu cầu về thái độ

– Yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

– Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

– Trung thực, khách quan, khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

  1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong sinh viên được cấp bằng Điều dưỡng có thể được tuyển dụng làm việc ở các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập ở tất cả các tuyến từ Trung ương đến cơ sở, cộng đồng trong toàn quốc và các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, làm nhiệm vụ y tế trong các trường học, khu công nghiệp, nhà máy …theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu và nâng cao tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

  1. Các chương trình, tài liệu tham khảo

– Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21 tháng 04 năm 2012 về chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.

– Công văn Số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

– Thông tư số 11/2010/TT- BGDĐT ngày 23/3/2010 V/v Ban hành bộ chương trình khung Giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ Cao đẳng;

– Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *