Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Ban hành “Tiêu chí đánh giá xếp loại năng lực của giảng viên năm học 2015 – 2016”

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Tiêu chí đánh giá xếp loại năng lực của 

giảng viên năm học 2015 – 2016”

———————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

   Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 thông qua ngày 17 tháng 01 năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo vụ, Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí đánh giá xếp loại năng lực của giảng viên năm học 2015 – 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Giáo vụ, Đào tạo, Khảo thí, Thanh tra, Khoa học và Quốc tế, Giám đốc TT Thông tin – Thư viện, Trưởng các khoa, bộ môn và các giảng viên trong toàn Trường căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–          Như Điều 3;

–          Ban Giám hiệu;

–          Website;

–      Lưu VT, GV.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *