TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 02103.696.589
Email: Trungtamtttv@duocphutho.edu.vn

Phụ trách: ThS. Nguyễn Thùy Linh
Email: 
     Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 666/QĐ-CĐD ngày 20/7/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ (Nay là Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ). Trung tâm có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tận tâm với công việc. Cơ sở vật chất khang trang, hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ; nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng với hơn 150.000 bản sách bao gồm giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn, các đề tài khoa học và nhiều loại báo, tạp chí phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường; thư viện điện tử hiện đại với nhiều bộ sưu tập số thuận lợi cho hoạt động tra cứu thông tin.
1. Chức năng:

a. Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu dữ liệu có trong thư viện;
b. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trường.
2. Nhiệm vụ:
a. Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường;
b. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường.
c. Thu thập, bổ sung, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của Nhà trường; Thu nhận khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giáo viên, giảng viên và HSSV các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu. Tăng cường quan hệ, trao đổi giữa các Thư viện trong nước và quốc tế tạo thêm nguồn sách, tài liệu điện tử, tài liệu tư liệu, báo chí, ấn phẩm cho Thư viện thêm phong phú.
d. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lí tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu;
đ. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật; quản lý, hướng dẫn các đơn vị, CBNV và HSSV thực hiện đúng việc quản lý, cập nhật và đăng tải thông tin trên mạng theo quy định của Nhà trường;
e. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN tiên tiến vào công tác thông tin, thư viện. Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH thuộc lĩnh vực thông tin, thư viện.
f. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
g. Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kì vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của nhà nước;
h. Quản lý, cấp phát tài liệu, giáo trình, trang phục công tác cho cán bộ, giảng viên và HSSV;
i. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, thư viện;
j. Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và tình hình đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên;
k. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.