HIỆU TRƯỞNG


ThS. HÀ THANH HÒA

Trách nhiệm:
– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, kế hoạch phát triển nhà trường; Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách người lao động; Công tác Thanh tra, Thi đua – Khen thưởng; Công tác đối ngoại.
– Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; trực tiếp ký các văn bản gửi Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, các Quyết định thuộc lĩnh vực phụ trách, ký các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Hiệu trưởng phân công ký thay đối với các Phó Hiệu trưởng theo lĩnh vực công tác được giao; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với một số Trưởng các đơn vị.
Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Tổng hợp, Tài chính
– Trực tiếp sinh hoạt với Phòng Tổng hợp.

—————————————————————————————

PHÓ HIỆU TRƯỞNG/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DƯỢC

TS. PHẠM QUỐC TUẤN

Trách nhiệm:
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra – pháp chế, xây dựng các qui chế – qui định; Tham mưu cho hiệu trưởng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác khoa học và công nghệ; Quan hệ quốc tế; Hoạt động truyền thông, thông tin – Thư viện và Website của trường; Chuyển đổi số, Công tác tự vệ, Phòng cháy chữa cháy của Nhà trường.
– Giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin – thư viện, truyền thông, công tác Quốc phòng – an ninh.
– Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Phụ trách các đơn vị:
– Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ dược, Phòng Khoa học & Quốc tế; Trung tâm Thí nghiệm; Trung tâm Thông tin – Thư viện.
– Trực tiếp sinh hoạt tại Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Dược.

——————————————————

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. PHAN THỊ MAI HƯƠNG

Trách nhiệm:
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (TS. Phạm Quốc Tuấn) vắng mặt.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy; Công tác liên kết, hợp tác đào tạo; Công tác quản lý HSSV; Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
– Giải quyết các công việc có liên quan tới hoạt động đào tạo, công tác chính trị HSSV.
– Ký giấy chứng nhận tốt nghiệp cho người học do Nhà trường đào tạo; bảng điểm, bản sao (từ sổ gốc) văn bằng chứng chỉ; các quyết định bảo lưu, thôi học và quay trở lại học tập của người học; xác nhận người học đang học tập.
– Ký các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV; Trung tâm Đào tạo Nghề, Trung tâm Ngoại ngữ – tin học; Các Khoa trực thuộc.
– Trực tiếp sinh hoạt với phòng Đào tạo và Công tác HSSV.
—————————————————–
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. HÀ HƯƠNG LAN

Trách nhiệm:
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt có ủy quyền bằng văn bản.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Công tác liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị, y tế, an ninh trật tự; Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh.
– Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Y tế; Phòng Điện – Thiết bị, Tổ Bảo vệ.
– Trực tiếp sinh hoạt với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.