PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Tầng 3 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3843252

Email: phongdaotao@duocphutho.edu.vn


Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Mai Hương
Điện thoại: 0210.3844.165
Email: maihuong@duocphutho.edu.vn

* Chức năng:

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tuyển sinh, đào tạo và một số nhiệm vụ khác của Nhà trường do Hiệu trưởng giao.

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, của địa phương và của Nhà trường trong công tác học sinh, sinh viên (HSSV), tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên đi vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;

– Quản lý HSSV về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV. Cung cấp cho HSSV thông tin cần thiết của Nhà trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV;

– Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác HSSV.

* Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch chương trình đào tạo các bậc học, các khóa học, ngành học và các loại hình đào tạo của trường. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các phòng có liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy của nhà trường, chỉnh sửa giáo trình, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch giảng dạy của khoa, bộ môn và của giáo viên, giảng viên, việc hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ công tác giảng dạy;

– Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên, tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

– Tiếp nhận học sinh, sinh viên vào học, phối hợp với các phòng chức năng để theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường. Sắp xếp, bố trí HSSV vào ở nội trú tại ký túc xá (KTX), tổ chức và quản lý tốt về vệ sinh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại KTX của Nhà trường. Theo dõi, báo cáo số lượng HSSV nội trú. Ra quyết định công nhận ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) ngay đầu khóa học.

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo đúng quy chế.

– Lập thời khóa biểu, phân công giảng viên giảng dạy, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, quản lý, hướng dẫn ghi chép các hồ sơ, sổ sách, sổ điểm đúng quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của HSSV cuối mỗi kỳ học, năm học, khóa học. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả học tập của HSSV. Chỉ đạo, tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Tổ chức các buổi tọa đàm, hội giảng, dự giờ của các giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi hàng năm, đánh giá, xếp loại giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập vào cuối mỗi kỳ học, năm học;

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là HSSV của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an phường đề nghị nhận xét đối với từng HSSV ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ;

– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết;

– Tổ chức, quản lý việc học tập của HSSV như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học;

– Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo đúng quy chế và hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện HSSV của Nhà trường; Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học;

– Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá học và đầu mỗi năm học;

– Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác;

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú. Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định;

– Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Đoàn TN, Hội sinh viên tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức;

– Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước của Nhà trường đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV. Phối hợp với phòng Tài chính và phòng Điện thiết bị đôn đốc, nhắc nhở HSSV thu tiền nội trú, tiền điện theo đúng quy định.

– Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật HSSV vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận cho HSSV trở lại học tập. Tổ chức việc thăm hỏi HSSV và gia đình HSSV khi có sự việc cần thiết, sau khi lãnh đạo nhà trường đồng ý.

– Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường và cấp trên theo chế độ báo cáo thống kê;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được nhà trường phân công.

Thành tích được khen thưởng:

Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
Được Bằng khen của Bộ GD& ĐT