Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

TTƯT. TS. Hà Quang Lợi
Thành viên HĐQT – Cố vấn Nhà trường

ThS. Hà Thanh Hòa
Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Đức Phương
Thành viên HĐQT

ThS. Nguyễn Việt Hà

Thư ký HĐQT – Kế toán trưởng/TP. Tài chính

TS. Phạm Quốc Tuấn
Thành viên HĐQT – Phó Hiệu Trưởng

ThS. Hà Hương Lan
Thành viên HĐQT – Phó Hiệu Trưởng

CN. Bùi Thị Huyền
Thành viên HĐQT – Phó Trưởng phòng Tổng hợp