PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại:  0210.2.240.317
Email: phongkhaothi@duocphutho.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Hà Hương Lan
Email: hahuonglankt@gmail.com
 * Chức năng:
      Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.
 * Nhiệm vụ:
a. Xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội để trình Hiệu trưởng ký ban hành;
b. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Nhà trường;
c. Tập hợp đề cương, ngân hàng câu hỏi của các khoa, bộ môn để xây dựng ngân hàng đề thi chính xác, hiệu quả, không để sai sót và lãng phí; phát đề cương ôn thi cho HSSV đúng nội dung và thời gian quy định;
d. Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, sao in đề thi cho tất cả các kỳ thi do Trường tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế (kể cả các đơn vị ngoài trường);
đ. Tham mưu cho Hiệu trưởng áp dụng các hình thức thi phù hợp với chương trình và hình thức đào tạo. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức, điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần (bao gồm kỳ thi chính và các kỳ thi phụ) theo kế hoạch của Trường. Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của HSSV theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường;
e. Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm kết thúc học phần tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo;
f. Tổ chức chấm thi kết thúc học phần, chứng chỉ, thi tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định của Nhà trường;
g. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;
h. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
i .Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
j. Xây dựng kế hoạch thường xuyên và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;
k. Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, thực hiện các nội dung công việc tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường
l. Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của HSSV, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;
m. Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Nhà trường;
n. Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;
o. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
p. Tổ chức kiểm tra quy chế đào tạo, các quy định của Nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên mới được tuyển vào học việc. Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng;
q. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
Thành tích được khen thưởng
– Năm 2013: UBND Tỉnh tặng Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Chủ tịch UBND.
-Trường cao đẳng Dược Phú Thọ tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” theo quyết định 874/QĐKT-CĐD ngày 13/8/2013 của Hiệu trưởng.