KHOA DƯỢC – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3609777

Email: khoachuyenmon.bmsinhhoa@duocphutho.edu.vn


Trưởng khoa: TS. Đào Việt Hưng
         * Nhiệm vụ:
– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng Nhà trường
– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:
+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao
+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.
+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.
+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn.
– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.
————————————————————————————————–

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Email: bomondongduoc@duocphutho.edu.vn

Trưởng bộ môn: ThS QLGD/BS. Hà Thanh Hòa

* Nhiệm vụ
     – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa.
– Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngàn, chuyên ngành đào tạo được Khoa và Trường giao.
     – Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường và của khoa.
     – Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
     – Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
Với những thành tích đã đạt được hàng năm Bộ môn đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra Bộ môn có 01 GVDG cấp quốc gia, nhiều thầy cô đạt GVDG cấp trường, cấp tỉnh

————————————————————————————————–

BỘ MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Email: bomonduocly@duocphutho.edu.vn


Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Vân Anh

 

* Nhiệm vụ

     – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa.
– Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngàn, chuyên ngành đào tạo được Khoa và Trường giao.
     – Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường và của khoa.
     – Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
     – Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
Với những thành tích đã đạt được hàng năm Bộ môn đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
Ngoài ra Bộ môn có nhiều thầy cô đạt GVDG cấp trường, cấp tỉnh.

————————————————————————————————–

 

BỘ MÔN KINH TẾ DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Email: bomonktd@duocphutho.edu.vn


Trưởng bộ môn: TS. Đào Việt Hưng

 

* Nhiệm vụ

     – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa.
– Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngàn, chuyên ngành đào tạo được Khoa và Trường giao.
     – Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường và của khoa.
     – Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
     – Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
Với những thành tích đã đạt được hàng năm Bộ môn đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
Ngoài ra Bộ môn có 01 GVDG cấp quốc gia, nhiều thầy cô đạt GVDG cấp trường, cấp tỉnh.

————————————————————————————————–

BỘ MÔN BÀO CHẾ
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Email: bomoncnd@duocphutho.edu.vn


Trưởng bộ môn: ThS. Dương Quốc Toản

     * Nhiệm vụ
     – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa.
– Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngàn, chuyên ngành đào tạo được Khoa và Trường giao.
     – Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường và của khoa.
     – Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
     – Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
Với những thành tích đã đạt được hàng năm Bộ môn đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

————————————————————————————————–