TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DƯỢC

(CENTRE FOR DRUG RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER)

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

 

Giám đốc: TS. Phạm Quốc Tuấn

   Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Dược được thành lập theo Quyết định số 950/QĐ-CĐYD ngày 05/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

   Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 16/ĐKHĐKH ngày 26/12/2017. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của Trung tâm:

   – Dược học: Dược lý học; Dược học lâm sàng và điều trị; Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc; Hóa dược học; Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất học; Dược học khác;

   – Trồng trọt: Cây công nghiệp và Cây thuốc;

   – Hóa học: Hóa hữu cơ, Hóa phân tích;

   – Sinh học: Công nghệ sinh học;

   – Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống: Kỹ thuật thực phẩm;

   Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Trung tâm

Chức năng

   Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, dịch vụ và tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực: Dược học, Trồng trọt, Hóa học; Sinh học, Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên, sự phát triển toàn diện của Trường và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

   Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

Nhiệm vụ

   1) Triển khai thực hiện nghiên cứu lĩnh vực nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm:

   – Nghiên cứu phát triển công nghệ chiết xuất các hoạt chất, bán thành phẩm từ dược liệu;

   – Nghiên cứu công nghệ tổng hợp, bán tổng hợp và công nghệ sinh học trong sản xuất các nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm;

   – Nghiên cứu công nghệ sản xuất tá dược làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm;

   – Nghiên cứu xác định công thức, thành phần hoạt chất trong nguyên liệu dược.

   2) Triển khai thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, bào chế, sản xuất các dạng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

   3) Triển khai nghiên cứu xây dựng và tiêu chuẩn hóa, kiểm nghiệm các nguyên liệu, bán thành phẩm và các dạng bào chế làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

   4) Triển khai sản xuất thử nghiệm, nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm kết quả của nghiên cứu khoa học và công nghệ.

   5) Triển khai nghiên cứu trồng, thu hái, chế biến, bảo quản cây thuốc.

   6) Phối hợp với phòng Khoa học và Quốc tế, các khoa, phòng, bộ môn đề xuất, đăng ký và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, bộ, nhà nước trong lĩnh vực Dược học, Trồng trọt, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống.

   7) Phối hợp với Công ty TNHH Fushico và các đơn vị khác nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm, mỹ phẩm thương mại.

   8) Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn, chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật, và các dịch vụ khác liên quan các lĩnh vực nghiên cứu.

   9) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực và hợp tác về khoa học công nghệ  và các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Quyền hạn

   1) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và phương hướng nhiệm vụ phát triển của Trung tâm.

   2) Chủ động trong việc sắp xếp bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mức độ công việc của Trung tâm và khả năng, năng lực của cán bộ, người lao động.

   3) Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật theo sự ủy quyền của Hội đồng quản trị Trường.

   4) Chủ động hợp tác, liên kết với các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   5) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Trường.