PHÒNG KHOA HỌC & QUỐC TẾ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 02103595658
Email: phongkhoahocqt@duocphutho.edu.vn

Trưởng phòng: TS.  Trần Thị Vân Anh

1. Chức năng 

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Trường.

b. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hợp tác quốc tế của Nhà trường theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quy chế tổ chức hoạt động của Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lĩnh vực Quản lý khoa học

a. Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đăng ký với các cấp về khoa học công nghệ tương ứng của niên hạn. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường;

b. Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KHCN trong và ngoài nước; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng khoa học công nghệ đã được ký kết;

c. Hướng dẫn các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

d. Chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện đề tài các cấp. Tham mưu cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định;

đ. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

e. Thực hiện Báo cáo với các cơ quan cấp trên về hoạt động KHCN của Nhà trường theo yêu cầu. Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ.

f. Phối hợp với phòng tài chính lập kế hoạch, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

g. Chuyển giao các đề tài NCKH cho đơn vị chủ trì để áp dụng vào thực tiễn, chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Trung tâm Thông tin – Thư viện để lưu giữ và phổ biến;

h. Thu thập thông tin, thẩm định các bài viết của các tác giả, các cộng sự, các đề tài nghiên cứu khoa học và thực hiện đăng tải, in ấn, phát hành Bản tin khoa học theo đúng phạm vi giấy phép quy định. Thực hiện các chế độ báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông theo quy định.

j. Thực hiện các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học khi được Nhà trường giao.

2.2. Lĩnh vực Quan hệ quốc tế

a. Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng phương hướng, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà trường.

b. Phối hợp tổ chức thực hiện các dự án quốc tế đã được phê duyệt và khả năng của Nhà trường theo từng năm, từng giai đoạn và từng chương trình.

c. Xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn ra của Nhà trường đi học tập, công tác nước ngoài.

d. Tổ chức tiếp nhận và bố trí lịch làm việc với các đoàn khách nước ngoài, các tổ chức quốc tế khi đến thăm và làm việc với Nhà trường theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

đ. Tiếp nhận công văn, giấy tờ về hợp tác quốc tế, nghiên cứu và xử lý theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

e. Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ quan hệ hợp tác quốc tế. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

f. Giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng hoặc các phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công.

g. Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế có liên quan.

h. Quan hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng để nắm bắt và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

j. Phối hợp tiếp nhận và quản lý sinh viên quốc tế đến học tại Trường và sinh viên của Trường đi học ở nước ngoài.

i. Tham mưu cho Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 73/2012/NĐ – CP ngày 26/ 9/ 2012 của Chính phủ về việc “Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục”

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác về  quan hệ hợp tác quốc tế khi được Nhà trường giao.

Thành tích:

– 1 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ năm 2011

          – Nhiều cá nhân được nhà trường tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và tặng giấy khen .