Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Phổ biến pháp luật

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam

Download hiến pháp tại đây

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *