TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: tầng 6 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại:  02102240186
Email: trungtamhtdt@duocphutho.edu.vn

Giám đốc: TS. DS. Hoàng Đức Luận
Email: Hoangluan@duocphutho.edu.vn
 
 
Phó giám đốc: ThS. Hoàng Quyết Thắng
Email: hoangquyetthang1982@gmail.com

1. Chức năng 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo các ngành nghề ở các cấp độ khác nhau thuộc tất cả các lĩnh vực được pháp luật cho phép.
2. Nhiệm vụ
a. Điều tra, nắm bắt nhu cầu của người học, của cộng đồng, thẩm định cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất với Hiệu trưởng ký hợp đồng liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo được pháp luật cho phép để tổ chức đào tạo các ngành nghề, các hệ Nhà trường đang đào tạo;
b. Tiếp nhận học sinh, sinh viên vào học, phối hợp với các phòng chức năng để theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường;
c. Phối hợp với các phòng chức năng lập thời khóa biểu, phân công giảng viên giảng dạy, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, quản lý, hướng dẫn ghi chép các hồ sơ, sổ sách, sổ điểm đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d. Liên kết với các trường giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp của các trường đại học, học viện để liên kết, hợp tác đào tạo các trình độ, ngành nghề theo nhu cầu của xã hội và tổ chức quản lý học viên các lớp liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo theo đúng quy định;
đ. Xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi kỳ học, năm học, khóa học. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả học tập của HSSV.
e. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường theo chế độ báo cáo thống kê;
f. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 
     Hiện nay, Trung tâm Hợp tác Đào tạo đã liên kết đào tạo được hơn 5000 dược tá, 3000 DSTC cho các địa phương như Nghệ An, Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang……Phần lớn những DSTC, DSCĐ tham gia các chương trình liên kết đào tạo đều trở về công tác tại địa phương góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và thúc đẩy nguồn nhân lực Dược chất lượng cao.
     Chúng tôi tin rằng những kết quả đạt được của Trung tâm trong những năm qua đã khẳng định bước đi đúng hướng trong mục tiêu “Đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội và theo nguyện vọng người học”
     Hàng năm Trung tâm đều đạt tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.