Tin tức & Sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và luyện tập phương án chữa cháy năm 2016

Thứ Sáu, 16/09/2016 17:32
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:1020/CV - CĐD
   Về việc tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH
và luyện tập phương án chữa cháy năm 2016
                                                                                        Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2016

    Kính gửi:
        - Thủ trưởng các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn;
        - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.

   Thực hiện Kế hoạch số 729/ KH ( PCCC&CNCH) ngày 16/9/2016 của Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ.
   Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ và Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và luyện tập phương án chữa cháy năm 2016.
* Thời gian:
   1. Tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH.
   Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 ngày 20/9/2016.
   2. Luyện tập phương án chữa cháy phối hợp giữa phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ với lực lượng PCCC của Nhà trường.
   Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2016.
* Địa điểm:
   1.Tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH tại giảng đường E5 Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
   2. Diễn tập chữa cháy tại sân Trường và nhà E.
* Thành phần tham gia:
   - Ban chỉ huy PCCC Cơ sở..
   - Đội cơ động PCCC cơ sở ( 32 đ/c).
   - Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an Tỉnh Phú Thọ.
   - Các em HSSV trong đội xung kích PCCC Cơ sở ( 32 em).
   - Các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn mỗi đơn vị cử 01 người tham gia lớp tập huấn để tiếp thu những kiến thức cơ bản về PCCC& CNCH.
   * Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập thông báo cho đơn vị biết kế hoạch tập huấn, luyện tập phương án chữa cháy của Nhà trường và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, HSSV tham gia đầy đủ thành phần.
   - Phòng Điện - Thiết bị chuẩn bị phương tiện chữa cháy phục vụ cho thực tập, chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng cho lớp tập huấn.
   - Phòng Tài chính phối hợp cùng với Đội PCCC cơ sở chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đảm bảo cho tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và luyện tập phương án chữa cháy tại cơ sở.
   - Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm thông báo kế hoạch, thời gian buổi luyện tập thực hành chữa cháy tại Nhà trường đến Công an phường Gia Cẩm và Khu dân cư số 17 phường Gia Cẩm biết để phối hợp.
   - Tổ bảo vệ cử cán bộ, nhân viên đảm bảo công tác an ninh trật tự và chỉ dẫn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến phối hợp trong buổi luyện tập.
   - Phòng  Y tế chuẩn bị dụng cụ, phương tiện sơ, cấp cứu phục vụ cho hoạt động luyện tập chữa cháy.
   - Phòng Giáo vụ sắp xếp, không bố trí hoặc bố trí đổi cho những giáo viên bộ môn tham gia Đội PCCC cơ sở không có giờ giảng buổi chiều ngày 20/9/2016 để tham gia tập huấn và luyện tập phương án chữa cháy. Các em HSSV có tên trong Đội xung kích PCCC cơ sở khi tham gia luyện tập nếu trùng với buổi học thì được tính như buổi đi học chiều ngày 20/9/2016.
   Nhận được công văn này đề nghị Thủ trưởng các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu;

- Ban CH.PCCC cơ sở;

- Đội PCCC cơ sở;

- Website Trường;

- Lưu: VT, Ban CHPCCC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi