Tin tức & Sự kiện

Quyết định: Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

Thứ Năm, 30/11/2017 08:55
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:943/QĐ - CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày  29 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH               
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
   Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-CĐYD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-CĐYD ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
 Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-CĐYD ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Xét đề nghị Trưởng phòng Công tác HSSV, 
QUYẾT ĐỊNH
   Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên gồm các ông/bà có tên dưới đây:
   1.ThS. Phan Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng
   2. ThS. Hà Hương Lan - Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng
   3. Ông. Hoàng Văn Thuật - Q.TP. Công tác HSSV: Thường trực Hội đồng/Thư ký
   4. TS. Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Khoa Dược: Ủy viên
   5. BSCKII. Lương Đình Hội - Trưởng khoa Y: Ủy viên
   6. Tống Minh Toàn - Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh viên: Ủy viên
   7. ThS. Phạm Thị Hải Yến - P. Trưởng phòng Tổng hợp theo dõi thi đua khen thưởng: Uỷ viên
   8. ThS. Nguyễn Thị Mai Nam - Phòng Giáo vụ: Ủy viên
   9. CN. Nguyễn Việt Hùng - Phòng Công tác HSSV: Ủy viên
   Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và nội quy, quy chế Nhà trường.
   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực. Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- HĐQT/BGH (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: VT, CT HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận