Tin tức & Sự kiện

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017

Thứ Hai, 15/08/2016 09:12
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 808A/QĐ - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 09 tháng 08 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo
 “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
   Căn cứ vào Công văn số: 3836/BGD ĐT-CTHSSV ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017;
   Căn cứ và kế hoạch số: 804/KH-CĐ D ngày 09 tháng 08 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.
   Xét đề nghị của ông/ bà Trưởng phòng Công tác HSSV, TCHC,
QUYẾT ĐỊNH
   Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. TS. Hà Quang Lợi - Hiệu trưởng: Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng: Phó trưởng ban
3. TS. Phạm Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng: Ủy viên
4. Ông. Hoàng Văn Thuật - Q. TP Công tác HSSV: Ủy viên
5. ThS. Phạm Thị Hải Yến - TP. Thanh Tra: Ủy viên
6. ThS. Hà Hương Lan - Phó Hiệu trưởng: Ủy viên
7. ThS. Nguyễn Mai Nam - CB. phòng Giáo vụ: Ủy viên
8. ThS. Tống Minh Toàn - Chủ tịch Hội sinh viên: Ủy viên
9. ThS. Hà Thanh Hòa - Bí thư Đoàn trường: Ủy viên
   Điều 2. Ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
a, Xây dựng chương trình hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo;
b, Trực tiếp chỉ đạo hoạt động "Tuần sinh hoạt công dân- HSSV" đầu năm học 2016-2017;
c, Có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức, thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV";
d, Tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá hiệu quả hoạt động, tổng kết hoạt động "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" hàng năm;
e, Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV".
   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Giám hiệu;

- Website trường;

- Lưu: VT, HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

                     

                            (Đã ký)

 

TS. Hà Quang Lợi