Tin tức & Sự kiện

Quyết định kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

Thứ Năm, 27/10/2016 14:28
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:1268/QĐ - CĐD
                                                Phú Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quy chế  số 60/2007/BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được quy định tại Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-CĐD-HSSV ngày 10 tháng 09 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về Công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Xét đề nghị Trưởng phòng Công tác HSSV, Tổ chức Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1.ThS. Phan Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng
2. Ông. Hoàng Văn Thuật - TP. Công tác HSSV: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
3. ThS. Hà Hương Lan - Phó Hiệu trưởng: Ủy viên
4. TS. Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Khoa chuyên môn: Ủy viên
5. BSCKII. Lương Đình Hội - Trưởng khoa Y: Ủy viên
6. ThS. Phạm Thị Hải Yến - Trưởng phòng Thanh tra: Ủy viên
7. ThS. Tống Minh Toàn - Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh viên: Thư ký Hội đồng
8. ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc - Phòng TCHC cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng: Uỷ viên
9. CN. Hoàng Mạnh Hùng - Phòng Giáo vụ: Ủy viên
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nội quy, quy chế nhà trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Và thay thế Quyết định số 91/QD-CĐD ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên. Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- HĐQT/ BGH (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: VT, CT HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi