Tin tức & Sự kiện

Quyết định kiện toàn Đội sinh viên xung kích phòng cháy, chữa cháy cơ sở

Thứ Sáu, 16/09/2016 15:34
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:1018/QĐ - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2016
                                                   

QUYẾT ĐỊNH
Về vệc kiện toàn Đội sinh viên xung kích phòng cháy, chữa cháy cơ sở

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
   - Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
   - Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
   - Căn cứ Thông tư số: 66/ 2014/ TT- BCA  ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
   - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được quy định tại Quyết định số: 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;    
Xét đề nghị của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng cháy chữa cháy cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ gồm 32 em HSSV hiện đang học tập tại Nhà trường (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội sinh viên xung kích phòng cháy, chữa cháy cơ sở  Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hoạt động theo sự điều hành của cán bộ đội PCCC cơ sở (Ông Thiều Quang Hải – Đội Phó phụ trách)
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đ/c cán bộ Đội PCCC cơ sở được phân công phụ trách và các HSSV có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website trường;

- Lưu: VT, Ban CH PCCC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi