Tin tức & Sự kiện

Quyết định kiện toàn đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở

Thứ Sáu, 16/09/2016 14:20
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1017/QĐ - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
   - Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;
   - Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

   - Căn cứ Thông tư số: 66/ 2014/ TT- BCA  ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
   - Căn cứ vào Quyết định số 5616/QĐBGD&ĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
   - Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
   Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy Nhà trường.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 32 người là cán bộ, nhân viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng Dược, Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hoạt động theo Quy định được Ban hành tại Quyết định số: 609 /QĐ-CĐD ngày 10 tháng 8    năm  2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, và các ông/bà, có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- P. CS PCCC&CNCH. CAT (để b/c);

- Ban CH. PCCC cơ sở;

- Đội trưởng PCCC cơ sở;

- Website trường;

- Lưu: VT, Ban CH PCCC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi