Tin tức & Sự kiện

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở

Thứ Sáu, 16/09/2016 13:12
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1016/QĐ - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về vệc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
   - Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
   - Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
   - Căn cứ Thông tư số: 66/ 2014/ TT- BCA  ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
   - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được quy định tại Quyết định số: 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
                                       QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ gồm các ông/ bà có tên dưới đây:
1. TS. Phạm Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban.
2. DS. Hoàng Văn Khê - Trưởng phòng Tổ chức - Phó Trưởng ban.
3. CN. Bùi Tiến Lợi - Chủ nhiệm  Bộ môn QPTC - ủy viên Thư ký.
4. ThS. Phan Quốc Anh - Phó Trưởng phòng Điện Thiết bị - Ủy viên.
5. Ông. Hoàng Văn Thuật - Q. Trưởng phòng CTHSSV - Ủy viên.
6. ThS. Tống Minh Toàn - Phó Bí thư Đoàn Trường - Ủy viên.
7. ThS. Hoàng Quyết Thắng - Phó giám đốc T.Tâm HT ĐT - Ủy viên.
8. BSCK1. Đào Quang Đạt - Phó Trưởng Phòng Y tế - Ủy viên.
9. CN. Lê Thị Thu Tính - Giám đốc Trung tâm thư viện - Ủy viên.
Điều 2. Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hoạt động theo Quy định  được ban hành tại Quyết định số: 608 / QĐ-CĐD ngày 10 tháng 8 năm  2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Phòng CS.PCCC&CNCH-CAT (b/c);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website trường;

- Lưu: VT, Ban CH PCCC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi