Tin tức & Sự kiện

Quy định Chuẩn đầu ra Tin học và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Thứ Năm, 09/11/2017 20:21
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:139/QĐ - CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày 02 tháng 08 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH 
Quy định Chuẩn đầu ra Tin học và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ  
   
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ 
   Căn cứ Quyết định 5656/QĐ- BGDĐT ngày 27 tháng 08 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; 
   Căn cứ vào Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành Cao đẳng Y dược Phú Thọ; 
   Căn cứ vào thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 13 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin;
   Căn cứ Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
   Căn cứ vào Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 04 năm 2017 về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
   Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí.
QUYẾT ĐỊNH: 
   Điều 1. Ban hành  Quy định  Chuẩn đầu ra Tin học và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: 
   Điều 2. Quy định Chuẩn đầu ra tin học và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sẽ là một trong những cơ sở để xác định học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo. Việc thực hiện Chuẩn đầu ra tin học và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ căn cứ theo văn bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này. 
   Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Giáo vụ, Giám đốc Trung tâm tin học - ngoại ngữ và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như điều 3;

-  Website Trường;

- Lưu: TH, KT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận