Tin tức & Sự kiện

Kỳ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017)

Thứ Sáu, 18/08/2017 22:25


  Thắng lợi của Cách mạng Tháng tám năm 1945 là trang sử chói lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ quân chủ phong kiến và những đêm dài nô lệ của thực dân, phát xít. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
   Thắng lợi của Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Đó là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân – chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử, sức mạnh của Đảng chính là từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là bài học về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết – đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng – nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
   Chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, đầy lòng nhân ái, nhân dân ta cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng yêu nước nồng nàn, có ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, luôn đoàn kết nhất trí, một lòng ủng hộ và tin tưởng theo Đảng, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước hai niềm thống nhất độc lập, tự do, phồn vinh, tiến bộ. Chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách, giành thắng lợi vĩ đại đưa đất nước phát triển ngày càng có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới.    Trong không khí của một mùa thu mới đang về, tập thể cán bộ - giảng viên và học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ cùng nhau hướng tới Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 để luôn thấy tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của dân tộc. Cùng phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, mang cái tài, cái tâm của người Dược sĩ – Y sĩ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

ThS. Hoàng Thị Hảo