Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong nganh Giáo dục giai đoạn 2016-2020 tại trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Thứ Năm, 18/08/2016 10:19
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 867/KH - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 17 tháng 08 năm 2016


KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 tại 
trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

   Thực hiện Kế hoạch số 566/BGDĐT ngày 09/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. 
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng cần thiết bảo đảm tính mạng khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ học sinh, sinh viên tử vong về tai nạn giao thông đường thủy. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực của tập thể và cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Phát huy thế mạnh, hiệu quả công tác phối hợp các Ban, ngành đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và HSSV trong toàn trường  thực hiện tốt công tác về trật tự ATGT đường thủy nội địa.
2, Yêu cầu
 Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông đường thủy nội địa đến toàn thể học sinh, sinh viên. 
Đưa nội dung tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông đường thủy cho học sinh, sinh viên đi vào chiều sâu, thiết thực, trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường; tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Gắn việc thực hiện phòng chống tai nạn giao thông đường thủy cho học sinh, sinh viên với việc thực hiện các phong trào hành động của địa phương và Nhà trường.
Trong công tác triển khai thực hiện, nâng cao ý thức trách nhiệm và công tác phối hợp giữa Nhà trường với các ban ngành, đoàn thể địa phương. Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; và nhắc nhở, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Tỉnh về phòng chống tai nạn giao thông đường thủy cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, website của Nhà trường…
- Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích đối với học sinh, sinh viên trong các đợt trọng điểm hàng năm: tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè…
- Cung cấp cho học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy như: sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông trên phương tiện thủy nội địa;
- Phát động hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy cho học sinh sinh viên; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “văn hóa”.
2. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về điều kiện an toàn cho học sinh, sinh viên, bao gồm: địa bàn an toàn, phương tiện an toàn, học sinh, sinh viên tham gia đường thủy an toàn. Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh sinh viên thường xuyên khi tham gia giao thông  bằng phương tiện đường thủy.
- Kết hợp lồng ghép thực hiện hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia phát động tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy. 
- Phát động cán bộ giáo viên và HSSV trong toàn trường, thực hiện an toàn giao thông và hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Thông qua cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong troàn trường vận động người thân trong gia đình, bạn bè tuân thủ chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải và vận chuyển khách, hàng hóa đúng tải trọng cho phép.
- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, xã hội trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên tại địa bàn.
III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về biện pháp phòng, chống tai nạn giao thông đường thủy trên các bản tin, website của nhà trường. Khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè; chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi; huy động toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường cùng tham gia, quyết tâm hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên bị đuối nước, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè.
- Duy trì và tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại nhà trường để giáo dục về nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông; hướng dẫn các kỹ năng và các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích khi tham gia giao thông đường thủy nội địa an toàn phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học, trình độ đào tạo của học sinh sinh viên.
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo Đoàn, Hội, và Website của Nhà trường. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thành lập các nhóm, đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; và phối hợp với các hoạt động tình nguyện của địa phương về an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước.
- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống tai nạn thương tích, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.
- Tổ chức cho học sinh, sinh viên kí cam kết thực hiện tốt các vấn đề về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước khi tham gia giao thông đường thủy.
- Xác định nội dung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa là tiêu chí thi đua, khen thưởng của Nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường ra những quy định cụ thể việc xử lí kỉ luật phù hợp với các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, thông báo công khai trong toàn trường, trong các cuộc họp để cùng rút kinh nghiệm và thực hiện.
- Đồng thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên tại nhà trường. Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thành một tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện đối với học sinh sinh viên.
Trên đây là kế hoạch thực hiện triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong nghành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 nhằm  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về thực hiện khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; tạo môi trường học tập vui chơi lành mạnh an toàn cho học sinh, sinh viên; từng bước hạn chế tình trạng HSSV tử vong do tai nạn thương tích khi tham gia giao thông đường thủy. Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các em học sinh, sinh viên trong toàn trường tổ chức, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban Giám hiệu;

- Đoàn Thanh niên, HSV;

- Website trường;

- Lưu: CT.THSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

 

ThS. Phan Thị Mai Hương