Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" năm học 2016-2017

Thứ Năm, 18/08/2016 10:14
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 805/KH - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 09 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2016-2017

   Căn cứ Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm học 2016-2017.
   Thực hiện Kế hoạch số 804/KH/CĐD ngày 09/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2016-2017.
   Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên (HSSV) trong năm học 2016-2017. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" đầu năm học 2016-2017 cho các đối tượng HSSV, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, thời sự của đất nước, của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
- Giúp cho HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2016-2017 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
- Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học, đầu khóa học là nhiệm vụ bắt buộc với tất cả HSSV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của HSSV; là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm thi đua và điểm rèn luyện của HSSV; Vì vậy, tất cả các HSSV đều phải tham gia học tập nghiêm túc.
2. Yêu cầu
- "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" được tiến hành nghiêm túc, 100% HSSV tham gia. Hình thức tổ chức phong phú, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại sau đợt sinh hoạt; yêu cầu HSSV viết thu hoạch, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp chấm điểm, nhận xét đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Giám hiệu (qua phòng công tác HSSV).
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung
1.1. Nội dung cơ bản
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện chủ đề của năm học 2016-2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành nghề đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
- Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; Triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và Công văn số 2623/BGDĐT-CTHSSV, ngày 06/6/2016 về việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quyết định 1501/QĐ-TTg trong năm học 2016-2017. 
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung do nhà trường quy định; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2016 - 2017.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống các tệ nạn xã hội, các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho HSSV và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. 
- Quán triệt nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động như: khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học; ý nghĩa, trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể; luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động hiến máu nhân đạo gắn với chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm 2016-2017.
- Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng và củng cố các Đội thanh niên xung kích và Đội thanh niên tình nguyện. Phát huy các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”…
1.2. Nội dung dành riêng cho các khóa học
1.2.1. Chương trình cho các lớp đầu khóa (CĐ8, D13, Y6, CĐĐD2,T8)
Trang bị những kiến thức cần thiết cho HSSV mới vào trường; giới thiệu về trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2016-2017; Các quy chế  đào tạo, các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành và các nội quy, quy chế của Nhà trường như (Trích những quy định trong công tác đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1052A/QĐ-CĐD ngày 06/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ) (Trong sổ tay CVHT); Quyết định 1284/QĐ-CĐD ngày 10/9/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định công tác HSSV… Các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ; thông tin chế độ chính sách tín dụng cho HSSV.
1.2.2. Chương trình cho các lớp giữa khóa (CĐ7, CĐĐD1)
Tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính phòng chống các tệ nạn xã hội; các nội dung về chủ quyền biển đảo và lãnh thổ Quốc gia và các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2016-2017; học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến HSSV; các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; định hướng chương trình khởi nghiệp cho HSSV…
1.2.3. Chương trình cho các lớp cuối khóa (CĐ6, T7, D12, Y5)
Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả; tổ chức cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; Học tập các bộ luật (Lao động, công chức, viên chức…) để HSSV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp.
2. Đối tượng tham gia sinh hoạt:
Toàn thể học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
3. Thời gian:
Từ ngày 10/8/2016 đến ngày 10/9/2016. Phòng giáo vụ bố trí thời khóa biểu cho các lớp học tập vào giờ học chính khoá trong khoảng thời gian đã được xác định trong Kế hoạch.
Cụ thể:  02 buổi = 8 tiết (Đối với các lớp giữa khóa, cuối khóa).
04 buổi = 16 tiết (Đối với các lớp đầu khóa, mới nhập trường).
4. Địa điểm: Tại các giảng đường Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
5. Giáo viên: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, duy trì học tập đối với HSSV lớp mình phụ trách.
6. Tài liệu học tập: 
Tài liệu dùng cho giáo viên giảng dạy và HSSV học tập phần lớn là những  nội quy, quy định đã được Ban Giám hiệu Nhà trường ban hành thời gian gần đây, vẫn còn hiệu lực.
Phòng Công tác học sinh sinh viên chỉ phát hành một số tài liệu cơ bản, những tài liệu còn thiếu các thầy, cô phải tự sưu tập. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu Nhà trường:
* Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo hoạt động "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu năm học 2016-2017.
* Thành lập ban chỉ đạo, có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức, thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
2. Nhiệm vụ của các đơn vị:
2.1. Phòng Giáo vụ
- Bố trí sắp xếp thời khóa biểu để giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổ chức hoạt động "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu năm học 2016-2017.
2.2. Phòng công tác HSSV
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Nhà trường, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2016-2017. 
- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, học tập và nội dung câu hỏi thu hoạch phục vụ cho hoạt động của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.
- Phân công cán bộ hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức, học tập của các lớp HSSV; tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo, Ban Giám hiệu Nhà trường trước ngày 10/10/2016.
2.3. Phòng Y tế
- Phối hợp, phổ biến các quy định về công tác y tế học đường. Đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và quản lý sức khỏe cho HSSV; công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh tật trong Nhà trường; phối hợp giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm Y tế.
2.4. Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
- Phối hợp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2016-2017 (Chú trọng công tác tuyên truyền về phong trào tình nguyện và hiến máu nhân đạo).
2.5. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
- Trực tiếp tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cho HSSV lớp mình những nội dung đã được xác định trong kế hoạch.
- Hướng dẫn HSSV khai phiếu quản lý HSSV (Đối với những lớp mới nhập trường và những lớp cũ còn thiếu) thu, nộp về Phòng Công tác học sinh sinh viên cùng với báo cáo kết quả “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
- Hướng dẫn HSSV làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí và giấy xác nhận HSSV theo Thông tư liên bộ, Công văn hướng dẫn của Nhà trường.
- Tổ chức cho HSSV lớp mình đăng ký các cam kết, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của từng HSSV bằng hình thức cho điểm và nhận xét kết quả học tập của từng HSSV.
- Tổng hợp kết quả "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" của lớp mình báo cáo Ban chỉ đạo (bằng văn bản) qua Phòng Công tác HSSV trước ngày 10 tháng 10 năm 2016.
2.6. Đối với HSSV 
- Có mặt đầy đủ, học tập nghiêm túc, ghi chép toàn bộ các nội dung cơ bản đã được học tập.
- Sau khi học tập và quán triệt tất cả HSSV đều phải viết bài thu hoạch, nộp cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập để đánh giá kết quả bằng hình thức chấm điểm. (Kết quả “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm là cơ sở, là tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong năm học).
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn (p/h);

- GVCN, CVHT các lớp (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

 

ThS. Phan Thị Mai Hương