Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch: Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2018 - 2019

Thứ Ba, 14/08/2018 16:29
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 955/KH-CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày 10 tháng 08 năm 2018


KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 954/KH/CĐYD ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên (HSSV) trong năm học 2018-2019. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2018 - 2019 cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, thời sự của đất nước, của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
- Giúp cho học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân – học sinh, sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác hôc sinh, sinh viên; xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên là nhiệm vụ bắt buộc với tất cả học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm thi đua và điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên; Vì vậy, tất cả các học sinh, sinh viên đều phải tham gia học tập nghiêm túc.
2. Yêu cầu
- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên được tiến hành nghiêm túc, 100% học sinh, sinh viên tham gia. Hình thức tổ chức phong phú, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại sau đợt sinh hoạt; yêu cầu học sinh, sinh viên viết thu hoạch, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp chấm điểm, nhận xét đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Giám hiệu (qua phòng công tác HSSV).
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung
- Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; Giaos dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình trách nhiệm đối với bản than, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá của năm học 2018 - 2019 cho học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.
- Học tập quy chế về công tác học sinh, sinh viên; quy chế đánh giá kết quả rèn luyện ; giới thiệu chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; thông tin về chính sách tín dụng học sinh, sinh viên; chính sách học bổng khuyến khích học nghề và các quy định khác; giới thiệu những nội dung liên quan đến người học được đề cập trong luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Học tập những nội dung cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh trính trị trong trường học, các nội dung về giáo dục kiến thức về gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục, phòng chống tệ nạn xã hội; nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoán văn nghệ, thể thao, y tế trường học; công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống các tệ nạn xã hội, các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. 
- Quán triệt nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động như: khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học; ý nghĩa, trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể; luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động hiến máu nhân đạo gắn với chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm 2018 - 2019.
- Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng và củng cố các Đội thanh niên xung kích và Đội thanh niên tình nguyện. Phát huy các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”…
- Phổ biến Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-CDYD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ)
Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-CDYD ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. (Trong cuấn sổ tay sinh viên)
2. Đối tượng tham gia sinh hoạt:
Toàn thể học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
 3. Thời gian:
Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/9/2018. Phòng Đào tạo bố trí thời khóa biểu cho các lớp học tập vào giờ học chính khoá trong khoảng thời gian đã được xác định trong Kế hoạch.
Cụ thể:  02 buổi = 8 tiết (Đối với các lớp giữa khóa, cuối khóa). 
04 buổi = 16 tiết (Đối với các lớp đầu khóa, mới nhập trường). 
 4. Địa điểm: Tại các giảng đường Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
 5. Giáo viên: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, duy trì học tập đối với HSSV lớp mình phụ trách.
 6. Tài liệu học tập: 
Tài liệu dùng cho giáo viên giảng dạy và học sinh, sinh viên học tập phần lớn là những  nội quy, quy định đã được Ban Giám hiệu Nhà trường ban hành thời gian gần đây, vẫn còn hiệu lực.
Phòng Công tác học sinh sinh viên chỉ phát hành một số tài liệu cơ bản, những tài liệu còn thiếu các thầy, cô phải tự sưu tập. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu Nhà trường:
- Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo hoạt động "Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên" năm học 2018 - 2019.
- Thành lập ban chỉ đạo, có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức, thực hiện “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên”.
2. Nhiệm vụ của các đơn vị:
2.1. Phòng Đào tạo
- Bố trí sắp xếp thời khóa biểu để giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.
2.2. Phòng công tác HSSV
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Nhà trường, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2017-2018. 
- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, học tập và nội dung câu hỏi thu hoạch phục vụ cho hoạt động của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.
- Phân công cán bộ hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức, học tập của các lớp học sinh, sinh viên.
2.3. Phòng Y tế
- Phối hợp, phổ biến các quy định về công tác y tế học đường. Đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và quản lý sức khỏe cho HSSV; công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh tật trong Nhà trường; phối hợp giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm Y tế.
2.4. Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
- Phối hợp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2018-2019 (Chú trọng công tác tuyên truyền về phong trào tình nguyện và hiến máu nhân đạo).
2.5. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
- Trực tiếp tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cho HSSV lớp mình những nội dung đã được xác định trong kế hoạch.
- Hướng dẫn HSSV khai phiếu quản lý HSSV (Đối với những lớp mới nhập trường và những lớp cũ còn thiếu) thu, nộp về Phòng Công tác học sinh sinh viên cùng với báo cáo kết quả “Sinh hoạt chính trị đầu khóa HSSV”.
- Hướng dẫn HSSV làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí và giấy xác nhận HSSV theo Thông tư liên bộ, Công văn hướng dẫn của Nhà trường.
- Tổ chức cho HSSV lớp mình đăng ký các cam kết, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của từng HSSV bằng hình thức cho điểm và nhận xét kết quả học tập của từng HSSV.
- Tổng hợp kết quả sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV lớp mình báo cáo Ban chỉ đạo (bằng văn bản) qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày    30 tháng 9 năm 2018.
2.6. Đối với HSSV 
- Có mặt đầy đủ, học tập nghiêm túc, ghi chép toàn bộ các nội dung cơ bản đã được học tập.
- Sau khi học tập và quán triệt tất cả học sinh, sinh viên đều phải viết bài thu hoạch, nộp cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập để đánh giá kết quả bằng hình thức chấm điểm. (Kết quả sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên là cơ sở, và tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trong năm học).
Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Các khoa, phòng, Ttâm,bmôn (p/h);

- GVCN, CVHT (t/h);

- Website Trường;

- Lưu: VT, HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương