Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Thứ Sáu, 07/10/2016 09:53
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:1138/KH - CĐD
  
                                                                                        Phú Thọ, ngày 06 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

   Thực hiện Công văn số 698/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2016, Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, HSSV Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hàng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị pháp lý; Giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; Tuyên truyền phổ biến các văn bả quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực  giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.
Thực hiện có hiệu quả Công văn số 698/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2016 đến với cán bộ, công nhân viên, giáo viên, HSSV trong toàn Trường.
2. Yêu cầu
Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương hình thức; Hưởng ứng bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo dục, gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành;
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, của Nhà trường năm 2016 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 của Bộ Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013-2016.
 II. NHIỆM VỤ CHUNG
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 với chủ đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới, các văn bản quy phạm về về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng  đối tượng cán bộ, giáo viên, HSSV Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Kết hợp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua chào mừng ngày 20-11 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường.Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các ban, ngành chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh Phú Thọ (ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 nói riêng.
III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức chương trình tọa đàm về vấn đề thực hiện pháp luật trong Nhà trường hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 kết hợp hoạt động chào mừng ngày 20-11.
Thời gian thực hiện: Tuần 7/11/2016 đến 12/11/2016
Thành phần tham gia: Toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV Trường Cao đẳng Dược Phú thọ.
Địa điểm: Sân đa năng.
Chuẩn bị nội dung: Khoa cơ sở phối hợp cùng Tổ pháp chế.
2. Treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016.
Nội dung khẩu hiệu: Cập nhập từ Trang thông tin điện tử Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ (www.sotuphap.phutho.gov.vn).
Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin thư viện phối hợp với Phòng Điện, thiết bị.
Thời gian: Từ 01/11/2016 đến 30/11/2016.
3. Hoạt động khác:
Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp với Khoa cơ sở tiếp tục thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngoại khoá cho học sinh, sinh viên Nhà trường trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016. Tổ chức hoạt động tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong toàn trường có nhiều thành tích đóng góp, gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật.
Bổ sung, cập nhập thông tin văn bản quy phạm pháp luật mới lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website và bản tin khoa học của Nhà trường. Khoa Cơ sở có trách nhiệm là đầu mối thu thập các luật, bài viết về giáo dục pháp luật, cập nhập nội dung mới của Luật Dân sự 2016, Luật Hình sự năm 2016,... về Ban biên tập Website.
Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác HSSV, Trung tâm Thư viện phối hợp cùng Khoa Cơ sở.
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị nêu tại mục III của Kế hoạch này phối hợp cùng Tổ Pháp chế xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 trong Nhà trường trước ngày 15/10/2016; Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Ban Giám hiệu trước ngày 15/12/2016.  
Khoa Cơ sở, Tổ Pháp chế phối hợp chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 có trách nhiệm báo cáo trước Hiệu trưởng và Vụ pháp chế-Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.


Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Các Khoa, Phòng, TT, B.môn;

- GVCN, CVHT;

- Website Trường;

- Lưu: VT, TPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phạm Quốc Tuấn