Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới - ngày 05 tháng 06 năm 2016

Thứ Ba, 24/05/2016 10:24
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 569/KH-CĐD

                                                                                                 Phú Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2016KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
ngày 05 tháng 6 năm 2016

  Thực hiện Công văn số 2092/BGDĐT-KHCNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016; Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”; 
  Để duy trì các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường, giúp mọi người nhận ra trách nhiệm và quyền lợi trong việc thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, cụ thể như sau:
I. Mục đích
- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các động vật trên trái đất. Đồng thời, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường về ý nghĩa của Ngày môi trường thế giới năm 2016.
II. Nội dung thực hiện
 Năm 2016, nhà trường thực hiện đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, trong đó phát động “Tháng hành động vì môi trường” được thực hiện với các hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường. 
1. Tổ chức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường nâng cao nhận thức về môi trường. Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD); Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật đa dạng sinh học; Luật bảo vệ rừng; Luật Bảo vệ môi trường;…
2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện thông tin, như:  truyền thanh, trang tin, website của nhà trường nhằm tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh - sinh viên trong toàn Trường tham gia hưởng ứng chương trình ngày môi trường thế giới.
3. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016, như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải trong khuân viên nhà trường... Phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp.
4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu chủ đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học,...trong khuân viên nhà trường, nơi đông người qua lại nhằm khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ tham bảo bảo vệ môi trường…
5. Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã thông qua việc tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với con người... Bên cạnh đó, cần tăng cường nhận thức, thực thi pháp luật và  ngăn chặn những cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, cũng là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên.        
6. Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và nguồn nước tiết kiệm hiệu quả thông qua việc lồng ghép các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, nguồn nước đối với con người, nguyên nhân làm tăng hiệu ứng phát thải nhà kính và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đăng các bài viết tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới trên các tạp chí, website của nhà trường.
III. Tổ chức thực hiện
- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016: Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
- Sau hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016: Nhà trường tiếp tục đưa tin các hoạt động của Ngày Môi trường thế giới năm 2016…
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 trong trường học năm 2016, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp và các em học sinh, sinh viên trong toàn Trường tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;

-   Website Nhà trường;

-   Khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;

-   GVCN, CVHT;

        -   Lưu HC, CT HSSV, Y Tế.


 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương