Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch: Tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" cho học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ Hai, 17/12/2018 10:29
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 1462/KH-CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2018KẾ HOẠCH
Tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" cho học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

   I. Mục đích, yêu cầu
   1. Mục đích
   - Quảng bá nguồn lực thông tin của Thư viện Nhà trường đến đông đảo học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc, thu hút đông đảo bạn đọc đến sử dụng thư viện.
   - Trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng tìm kiếm và sử dụng  thông tin thư viện phục vụ quá trình học tập tại trường và sau khi ra trường.
   - Quán triệt nội quy, quy định của nhà trường cho học sinh, sinh viên khi tham gia học tập, nghiên cứu tại thư viện.
   2. Yêu cầu
   - Học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.
   - Nội dung tập huấn thiết thực, dễ hiểu, phương thức tổ chức hiệu quả, sinh động.
   II. Đối tượng, nội dung, thời gian và địa điểm tập huấn
   1. Đối tượng tham gia tập huấn: Tất cả học sinh, sinh viên khoá học mới thuộc các lớp: CĐ10, ĐD4, Y8, Đại học Dược khóa II.
   2. Nội dung
   - Học tập, quán triệt các nội quy, quy định của nhà trường cho HS, SV khi sử dụng thư viện.
   - Giới thiệu về nguồn lực thông tin của thư viện Nhà trường phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên      
   - Hướng dẫn quy trình, cách thức tra cứu và sử dụng tài liệu trong thư viện truyền thống, thư viện điện tử của Nhà trường.
   - Trang bị một số kỹ năng khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ học tập và nghiên cứu.
   - Tham quan Nhà truyền thống của Nhà trường. 
   3. Thời gian
   - Căn cứ theo lịch học Đào tạo bố trí cho các lớp thuộc đối tượng tập huấn.
   - Thời lượng thực hiện một buổi tập huấn/01 lớp bằng thời gian 02 tiết học lý thuyết tín chỉ.
   4. Địa điểm
   Tại Phòng đọc - Trung tâm Thông tin - Thư viện, tầng 15 tòa nhà FUSHICO.
   III. Tổ chức thực hiện
   1. Trung tâm Thông tin - Thư viện
   - Chuẩn bị tài liệu, bài giảng, phân công cán bộ, giảng viên hướng dẫn tập huấn. Giảng viên:
   + ThS. Lê Thị Thu Tính – GĐ. Trung tâm TT-TV
   + ThS. Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên Trung tâm TT-TV
   + ThS. Nguyễn Ngọc Huyền - Chuyên viên Trung tâm TT-TV
   - Chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học (tại Phòng đọc - Trung tâm Thông tin - Thư viện, tầng 15 tòa nhà FUSHICO) cho các buổi tập huấn.
   - Căn cứ theo lịch học tại Phòng Đào tạo và tổ chức giảng dạy theo đúng thời gian quy định.
   2. Phòng Đào tạo
   Sắp xếp, bố trí lịch học cho các lớp thuộc các đối tượng tập huấn đồng thời thông báo đến GVCN, CVHT và học sinh, sinh viên các lớp thuộc đối tượng tham gia tập huấn nắm được kế hoạch để thực hiện.
   3. Phòng Điện – thiết bị
   Chuẩn bị và lắp đặt máy chiếu, màn chiếu (tại phòng đọc Thư viện) phục vụ thời gian tập huấn.
   4. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
   Thông báo, quán triệt đến toàn thể học sinh, sinh viên trong lớp tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời gian quy định. 
   5. Đối với học sinh, sinh viên
   Có mặt đầy đủ, học tập nghiêm túc, ghi chép các nội dung cơ bản được truyền đạt để chấp hành đúng nội quy và khai thác có hiệu quả tài liệu trong thư viện và từ các nguồn khác phục vụ quá trình học tập. Đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả học sinh, sinh viên khoá học mới nhập trường. Nếu học sinh, sinh viên nào nghỉ học không có giấy phép thì phải học lại và xem xét đánh giá kết quả rèn luyện.
   Trên đây là Kế hoạch tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" năm học 2018-2019. Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan, GVCN, CVHT và các lớp thuộc đối tượng tham gia tập huấn để triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng ĐT, TC, TH, CTHSSV, ĐTB;

- GVCN, CVHT;

- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận