Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch: Công tác học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ Hai, 13/08/2018 16:07
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 954/KH-CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày 10 tháng 08 năm 2018

KẾ HOẠCH 
Công tác học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019
Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ xây dựng Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân; đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị những kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Là căn cứ để Phòng Công tác học sinh sinh viên và các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp xây dựng kế hoạch công tác HSSV cụ thể phù hợp cho từng quý, từng tháng… được thực hiện thống nhất trong toàn Trường với yêu cầu đảm bảo xây dựng Trường học an toàn, thực hiện nhiệm vụ thắng lợi giáo dục, đào tạo toàn diện đối với HSSV.
- Việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2018 - 2019 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục dạy nghề cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, được đánh giá cuối đợt học.
II. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP 
1.  Nhiệm vụ chung
- Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình trách nhiệm đối với bản than, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá của năm học 2018- 2019 cho học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
- Học tập quy chế về công tác học sinh, sinh viên; quy chế đánh giá kết quả rèn luyện ; giới thiệu chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; thông tin về chính sách tín dụng học sinh, sinh viên; chính sách học bổng khuyến khích học nghề và các quy định khác; giới thiệu những nội dung liên quan đến người học được đề cập trong luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Học tập những nội dung cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh trính trị trong trường học, các nội dung về giáo dục kiến thức về gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục, phòng chống tệ nạn xã hội; nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoán văn nghệ, thể thao, y tế trường học; công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Phổ biến Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-CDYD, ngày 18 tháng 09 năm 20117 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (Trong cuấn sổ tay sinh viên).
- Nâng cao và chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục quản lý, học tập và rèn luyện của HSSV. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập và duy trì nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, pháp luật nhà nước và của Nhà trường.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới học sinh, sinh viên. Phổ biến, giáo dục về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.
- Xây dựng và củng cố đội thanh niên xung kích và đội thanh niên tình nguyện. Phát huy tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Hiến máu nhân đạo”… 
- Cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập duy trì công tác hướng dẫn theo dõi học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khoá văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế học đường đảm bảo có đủ sức khoẻ, chuyên môn để hoàn thành tốt công việc được giao.
2. Nhiệm vụ cụ thể
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Xây dựng kế hoạch gắn với thực tế tổ chức tốt những buổi hoạt động ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
- Xây dựng chương trình hoạt động có nội dung tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, ý thức trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chú trọng các nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
- Đẩy mạnh và đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hoá văn nghệ, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống ngành; phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn Trường.
- Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác giáo dục toàn diện đối với học sinh, sinh viên, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong Nhà trường vững mạnh; có kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2018 – 2019. 
- Tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên" với nội dung phong phú, phù hợp; phối hợp giữa các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp quán triệt học tập nội quy, quy chế, tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – học sinh, sinh viên.
- Kiện toàn củng cố đội “Sinh viên tình nguyện”, đội "Thanh niên xung kích" trong Nhà trường đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho sự công bằng xã hội. Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc. Tuổi trẻ học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật.
- Tập trung tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến đối với các luật mới và các chế độ, chính sách quan trọng liên quan đến  hoạt động và đời sống của các tổ chức và doanh nghiệp.
3. Biện pháp
3.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho HSSV.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, các Quy chế, quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác học sinh, sinh viên, công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú. Vận động học sinh, sinh viên thực hiện văn hoá khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thân thiện với người cùng đồng hành; không nói tục chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi… tích cực chủ động tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý trong Nhà trường. Đặc biệt chú trọng những thời điểm: Đầu năm học, trước và sau dịp nghỉ tết, nghỉ hè. 
- Tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các quy định về an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Nhà trường; hưởng ứng và gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục, của địa phương và các phong trào thi đua trong Nhà trường.
3.2. Tăng cường công tác quản lý học tập và rèn luyện đối với HSSV
- Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với chính quyền địa phương và công an các cấp trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, đặc biệt là quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. Cuối mỗi học kỳ học sinh, sinh viên ngoại trú phải có giấy xác nhận của công an phường, xã nơi mình cư trú để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.  
- Thực hiện đúng quy định phối hợp giữa Nhà trường với gia đình và địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên đặc biệt đối với trường hợp học sinh, sinh viên tạm ngừng học, thôi học, nghỉ học không phép vượt quá quy định, bị xử lý kỷ luật... Quản lý học sinh, sinh viên nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tổng hợp báo cáo ban CHQS thành phố Việt Trì vào đầu năm học và cuối khóa học.
- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên được cấp học bổng, hỗ trợ miễn giảm học phí, vay vốn học tập theo quy định của Nhà nước…
- Mỗi kỳ học tổ chức 01 lần gặp gỡ, đối thoại giữa đại biểu học sinh, sinh viên với Ban Giám hiệu Nhà trường để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quản lý, ngăn chặn không để học sinh, sinh viên bị kích động lôi kéo tham gia các hoạt động tự phát, tụ tập đông người, biểu tình trái với quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến qui định văn hoá ứng xử học đường cho học sinh, sinh viên; xây dựng và phát động trong Nhà trường phong trào “ Học sinh sinh viên có hành vi ứng xử văn hóa”.
- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, cố vấn học tập các lớp để thực hiện công tác học sinh, sinh viên và công tác đoàn, hội đạt hiệu quả cao trong giáo dục đào tạo.
3.3. Công tác thể dục thể thao
- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước, của Ngành giáo dục, của Nhà trường về công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác GDTC và thể thao trường học.
- Có kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc học tập, luyện tập thể dục thể thao (TDTT) của học sinh, sinh viên. 
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh, sinh viên. 
- Tích cực tham gia các hoạt động TDTT do địa phương, nghành hoặc Trung ương tổ chức.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu TDTT với các địa phương, đơn vị, trường học, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.
3.4. Công tác văn hoá, văn nghệ
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn Trường, tạo sân chơi lành mạnh để HSSV tham gia.
- Tổ chức tốt những buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ cho HSSV vào những ngày lễ lớn như 20/11, 08/3, 26/3 ... 
- Tăng cường tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các lớp trong Trường và giao lưu với các trường trong và ngoài tỉnh Phú Thọ...
3.5. Công tác Y tế trường học
- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước và Ngành giáo dục về công tác y tế trường học. Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác y tế trường học cho học sinh, sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. 
- Phòng Y tế tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ đầu khoá ,định kỳ, khám, chữa bệnh, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thân  thể cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.
- Tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh tr¬ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư¬ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường: “Trư¬ờng học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp”.
- Tích cực tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
3.6. Tăng cường công tác an ninh trật tự trường học
- Tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Nhà trường, tạo môi trường lành mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Có kế hoạch tăng cường công tác giáo dục định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trước những âm mưu và các hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao nhận thức đúng đắn về các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, nội quy, quy định của Nhà trường.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quản lý để cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên không bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối biểu tình…Đẩy mạnh chương trình phòng ,chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, mãi dâm; tuyệt đối không có các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường dưới mọi hình thức.
- Tổ chức phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đăng ký phấn đấu thi đua thực hiện đầy đủ Quy ước xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự” do Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu Nhà trường 
Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch Công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.
2. Phòng Công tác HSSV 
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên trong Nhà trường, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá  kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Giám hiệu và báo cáo Bộ Lao động thương binh & xã hội theo quy định. 
 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên thông qua việc phối hợp giữa gia đình, Nhà trường và xã hội, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên để có biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp và đạt hiệu quả cao.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các khoa, phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập triển khai công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa, thể thao cho học sinh, sinh viên ; Tổ chức Tập huấn công tác quản lý học sinh, sinh viên cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp các lớp, BCH chi đoàn các lớp. Chủ trì thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch Công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thực hiện "Tuần sinh hoạt chính trị" đầu năm học và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên theo từng quý.
3. Đoàn thanh niên Hội sinh viên
Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên; chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của đội sinh viên tình nguyện, lực lượng thanh niên xung kích.
4. Bộ môn Quốc phòng - Thể chất
Chủ trì, phối hợp với văn phòng đoàn thanh niên, phòng công tác học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hoạt động, luyện tập, thi đấu TDTT cho các khoá, các lớp trong năm học 2018 -2019.
5. Phòng Y tế 
Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Nhà trường; trong đó chú trọng công tác y tế học đường, thường xuyên đẩy mạnh công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhà trường. Có kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.
6. Các Bộ môn, cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm
Căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019. 
Trên đây là Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
 Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp quán triệt, triển khai  thực hiện Kế hoạch này nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018- 2019./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Văn phòng ĐTN, Hội SV;

- Các khoa, phòng, Ttâm,bmôn (t/h);

- GVCN, CVHT các lớp (t/h);

- Website Trường;

- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương