Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch Công tác học sinh sinh viên năm học 2016 - 2017

Thứ Năm, 18/08/2016 08:32
              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 804/KH - CĐD
                                                                                        Phú Thọ, ngày 09 tháng 08 năm 2016


KẾ HOẠCH 
Công tác học sinh sinh viên năm học 2016 - 2017
                        
   Căn cứ Quy chế HSSV các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;
   Căn cứ Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 8/8/2016 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp năm học 2016-2017;
   Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
   Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ xây dựng Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
   - Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân; đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
   - Là căn cứ để Phòng Công tác học sinh sinh viên và các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp xây dựng kế hoạch công tác HSSV cụ thể phù hợp cho từng quý, từng tháng… được thực hiện thống nhất trong toàn Trường với yêu cầu đảm bảo xây dựng Trường học an toàn, thực hiện nhiệm vụ thắng lợi giáo dục, đào tạo toàn diện đối với HSSV.
   - Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2016 - 2017 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
II. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP 
1. Nhiệm vụ
1.1.  Nhiệm vụ chung
   - Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp nghành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay. tổ chức thực hiện thích hợp việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá của năm học 2016- 2017 cho HSSV trong Nhà trường.
   - Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
   - Nâng cao và chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục quản lý, học tập và rèn luyện của HSSV. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập và duy trì nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ Giáo dục & Đào tạo, pháp luật nhà nước và của Nhà trường.
   - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV. Phổ biến, giáo dục về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV khi tham gia giao thông.
   - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV về chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, ý thức trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
   - Xây dựng và củng cố các đội thanh niên xung kích và đội thanh niên tình nguyện. Phát huy tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chiến dich thanh niên tình nguyện hè”, “Hiến máu nhân đạo”… 
   - Cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập duy trì công tác hướng dẫn theo dõi HSSV hoạt động ngoại khoá văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế học đường đảm bảo có đủ sức khoẻ, chuyên môn để hoàn thành tốt công việc được giao.
1.2. Nhiệm vụ cụ thể
   - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV, đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công tác HSSV năm học 2016 - 2017.
   - Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Xây dựng kế hoạch gắn với thực tế tổ chức tốt những buổi hoạt động ngoại khoá cho HSSV.
   - Xây dựng chương trình hoạt động có nội dung tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV về chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, ý thức trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chú trọng các nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
   - Đẩy mạnh và đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hoá văn nghệ, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống ngành; phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn Trường.
   - Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác giáo dục toàn diện đối với HSSV,  xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong Nhà trường vững mạnh; có kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong năm học 2016 – 2017. 
   - Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học, đầu khóa học với nội dung phong phú, phù hợp; phối hợp giữa các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp quán triệt học tập nội quy, quy chế, tuyên truyền, giáo dục HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV.
   - Kiện toàn củng cố đội “Sinh viên tình nguyện”, đội "Thanh niên xung kích" trong Nhà trường đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho sự công bằng xã hội. Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc. Tuổi trẻ học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật.
   - Tập trung tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến đối với các luật mới và các chế độ, chính sách quan trọng liên quan đến  hoạt động và đời sống của các tổ chức và doanh nghiệp.
2. Biện pháp
2.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho HSSV.
   - Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, các Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác HSSV, công tác HSSV nội trú, ngoại trú. Vận động HSSV thực hiện văn hoá khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thân thiện với người cùng đồng hành; không nói tục chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi… tích cực chủ động tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý trong Nhà trường. Đặc biệt chú trọng những thời điểm: Đầu năm học, trước và sau kỳ nghỉ tết, nghỉ hè. 
   - Tổ chức cho HSSV ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các quy định về an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Nhà trường; hưởng ứng và gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục, của địa phương và các phong trào thi đua trong Nhà trường.
2.2. Tăng cường công tác quản lý học tập và rèn luyện đối với HSSV
   - Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với chính quyền địa phương và công an các cấp trong công tác quản lý HSSV, đặc biệt là quản lý HSSV ngoại trú. Cuối mỗi học kỳ HSSV ngoại trú phải có giấy xác nhận của công an phường, xã nơi mình cư trú để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.
   - Thực hiện đúng quy định phối hợp giữa Nhà trường với gia đình và địa phương trong việc quản lý HSSV, đặc biệt đối với trường hợp HSSV tạm ngừng học, thôi học, nghỉ học không phép vượt quá quy định, bị xử lý kỷ luật... Quản lý HSSV nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tổng hợp báo cáo ban CHQS thành phố Việt Trì vào đầu năm học và cuối khóa học.
   - Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với HSSV, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để HSSV được cấp học bổng, hỗ trợ miễn giảm học phí, vay vốn học tập theo quy định của Nhà nước…
   - Mỗi kỳ học tổ chức 01 lần gặp gỡ, đối thoại giữa đại biểu HSSV với Ban Giám hiệu Nhà trường để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của HSSV. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quản lý, ngăn chặn không để HSSV bị kích động lôi kéo tham gia các hoạt động tự phát, tụ tập đông người, biểu tình trái với quy định của pháp luật.
   - Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. 
   - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến qui định văn hoá ứng xử học đường cho HSSV; xây dựng và phát động trong Nhà trường phong trào “ Học sinh sinh viên có hành vi ứng xử văn hóa”.
   - Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, cố vấn học tập các lớp để thực hiện công tác HSSV và công tác đoàn, hội đạt hiệu quả cao trong đào tạo theo học chế tín chỉ.
2.3. Công tác thể dục thể thao
   - Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước, của Ngành giáo dục, của Nhà trường về công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học.
   - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác GDTC và thể thao trường học.
   - Có kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc học tập, luyện tập thể dục thể thao (TDTT) của HSSV. 
   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá cho HSSV. 
   - Tích cực tham gia các hoạt động TDTT do địa phương, nghành hoặc Trung ương tổ chức.
   - Tổ chức các hoạt động giao lưu TDTT với các địa phương, đơn vị, trường học, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.
2.4. Công tác văn hoá, văn nghệ
   - Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn Trường, tạo sân chơi lành mạnh để HSSV tham gia.
   - Tổ chức tốt những buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ cho HSSV vào những ngày lễ lớn như 20/11, 08/3, 26/3 ... 
   - Tăng cường tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các lớp trong Trường và giao lưu với các trường trong và ngoài tỉnh Phú Thọ...
2.5. Công tác Y tế trường học
   - Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước và Ngành giáo dục về công tác y tế trường học. Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học.
   - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác y tế trường học cho HSSV.
   - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống cho HSSV. Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS theo Quyết định 84/2008/QĐ-TTCP và theo Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT.
   -   Phòng Y tế tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ đầu khoá , khám sức khoẻ định kỳ, khám, chữa bệnh, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thân  thể cho HSSV theo đúng quy định.
   - Tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh tr¬ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư¬ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường: “Trư¬ờng học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp”.
   - Tích cực tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
2.6. Tăng cường công tác an ninh trật tự trường học
   - Tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Nhà trường, tạo môi trường lành mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
   - Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Có kế hoạch tăng cường công tác giáo dục định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV trước những âm mưu và các hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao nhận thức đúng đắn về các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế của BGD&ĐT, nội quy, quy định của Nhà trường.
   - Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quản lý để cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV không bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối biểu tình…Đẩy mạnh chương trình phòng ,chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh giai đoạn 2011 – 2015; đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, mãi dâm; tuyệt đối không có các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường dưới mọi hình thức.
   Tổ chức phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đăng ký phấn đấu thi đua thực hiện đầy đủ Quy ước xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự” do Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu Nhà trường 
   Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch Công tác HSSV năm học 2016 - 2017.
2. Phòng Công tác HSSV 
   - Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác HSSV trong Nhà trường, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá  kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Giám hiệu và báo cáo Vụ công tác HSSV vào cuối năm học. 
   - Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục HSSV thông qua việc phối hợp giữa gia đình, Nhà trường và xã hội, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV để có biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp và đạt hiệu quả cao.
   - Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các khoa, phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập triển khai công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa, thể thao cho HSSV ; Tổ chức Tập huấn công tác quản lý HSSV cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp các lớp, BCH chi đoàn các lớp. Chủ trì thực hiện công tác quản lý HSSV đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch Công tác HSSV năm học 2016 - 2017.
   - Xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu năm học và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV theo từng quý.
3. Đoàn thanh niên Hội sinh viên
   Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV; chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của đội sinh viên tình nguyện, lực lượng thanh niên xung kích.
4. Bộ môn Quốc phòng - Thể chất
   Chủ trì, phối hợp với văn phòng đoàn thanh niên, phòng công tác HSSV xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hoạt động, luyện tập, thi đấu TDTT cho các khoá, các lớp trong năm học 2016 -2017.
5. Phòng Y tế 
   Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Nhà trường; trong đó chú trọng công tác y tế học đường, thường xuyên đẩy mạnh công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhà trường. Có kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm cho HSSV.
6. Các Bộ môn, cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm
   Căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung kế hoạch công tác HSSV năm học 2016 -2017. 
   Trên đây là Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
   Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp quán triệt, triển khai  thực hiện Kế hoạch này nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016- 2017./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Văn phòng ĐTN, Hội SV;

- Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn (t/h);

- GVCN, CVHT các lớp (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

 

ThS. Phan Thị Mai Hương