Tin tức & Sự kiện

Giới thiệu sách

Thứ Ba, 04/04/2017 07:00
   Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, bộ sách gồm 10 tập, ghi lại cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Bác. Đây là một công trình lịch sử được kết cấu theo đơn vị thời gian: năm, tháng, ngày, có khi đến từng giờ của sự kiện; bạn đọc được tiếp xúc với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện cụ thể, tuy được thể hiện bằng văn lịch sử nhưng lại sinh động, chân thực đáp ứng được yêu cầu của nhà nghiên cứu và đa số bạn đọc.    Trong những năm qua, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã sưu tầm và xác minh được khoảng một vạn sự kiện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu cho đến lúc qua đời. Những sự kiện được đưa vào biên niên là toàn bộ những sự kiện có ý nghĩa trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (với tư cách là chủ thể hành động) đã sưu tầm được, qua chọn lọc, xác minh, đều có thể đưa vào biên niên. Những sự kiện này bao quát các lĩnh vực như: trước tác, các văn kiện của Đảng và Nhà nước, hoạt động, những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống riêng tư:
   Tập 1. Giới thiệu khái quát về thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình học tập, hoạt động của Người từ thời niên thiếu đến năm 1929.
   Tập 2. Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng, đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
   Tập 3. Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.
   Tập 4. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950.
   Tập 5. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1954.
   Tập 6. Giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1955 đến ngày 31-12-1957.
   Tập 7. Ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết 1960.
   Tập 8. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963.
   Tập 9. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1964 đến 1966.
   Tập 10. Giới thiệu với bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, từ ngày 1-1-1967 đến ngày 2-9-1969.
   Thông qua 10 tập Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, bạn đọc sẽ có điều kiện nhận thức đầy đủ và sâu sắc về công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một con người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với mọi người dân.

ThS. Nguyễn Thùy Linh