Tin tức & Sự kiện

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 5 (Khóa XII)

Thứ Ba, 26/09/2017 10:40
   Thực hiện Công văn số 346-CV/ĐUK ngày 09/05/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy KDN tỉnh về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Căn cứ kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 26/6/2017 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong sáng ngày 08/09/2017 tại Hội trường tầng 17 tòa nhà FUSHICO, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Tham dự Hội nghị gồm toàn thể các Đảng viên đang sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường. 
   Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Hà Thanh Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và Nhà trường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (nay là Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ), nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Là một đơn vị giáo dục nghề nghiệp nên mọi đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, thi đua dạy tốt - học tốt, góp phần đưa chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường từng bước đi lên. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Đ/c Hoàng Văn Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: BCH Đảng bộ Nhà trường gồm có 9 đ/c trong đó 1 đ/c là Bí thư Đảng ủy, 1 đ/c là Phó Bí thư, 1 đ/c thường trực, 6 đ/c là Đảng ủy viên. Đảng bộ Nhà trường có 7 chi bộ trực thuộc, 77 Đảng viên gồm 60 Đảng viên chính thức và 17 Đảng viên dự bị. Trước những thuận lợi và khó khăn nhất định Đảng bộ Nhà trường đã đạt được một số kết quả, chỉ tiêu chủ yếu như: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực; Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị giúp cho đơn vị hoàn thành mục tiêu SXKD và hoạt động Đào tạo của Nhà trường; Làm tốt công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng: Nhà trường luôn duy trì, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện tổng số tiền ủng hộ cho công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2017 là 200 triệu đồng; Công tác xây dựng Đảng: luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, chú trọng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã xem xét làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 3 Đ/c đảng viên dự bị, tổ chức lễ kết nạp cho 28 quần chúng ưu tú vào ĐCSVN, đang xem xét đề nghị Đảng ủy Khối tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú là giảng viên và sinh viên Nhà trường. Luôn chú trọng các công tác như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát; đối với Công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể luôn nâng cao hiệu lực và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ với chính quyền và các đoàn thể quần chúng, lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh và tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham gia quản lý giám sát của các tổ chức đoàn thể quần chúng với các mục tiêu cụ thể được đề ra về hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo, công tác an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể quần chúng.
   Toàn thể Hội nghị đã được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do Đ/c Phạm Quốc Tuấn – Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo trình bày, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là những vấn đề cốt yếu mang tính đột phá trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm chỉ đạo – xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đã hoàn thành nội dung đề ra các Đảng viên nhất trí cao và cùng đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
   Một số hình ảnh Hội nghị:ThS. Hoàng Thị Hảo