Tin tức & Sự kiện

Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các dịp lễ tết

Thứ Ba, 10/01/2017 16:45
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:52/CV - CĐD                                          
Phú Thọ, ngày 10 tháng 01 năm 2017
V/v tăng cường công tác phòng cháy,
    chữa cháy trong các dịp lễ tết                                           

     Kính gửi:
          - Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;
          - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.
         
Căn cứ công văn số 02/BGDĐT - CSVCTBTH ngày 3 tháng 1 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các dịp lễ tết”. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các dịp lễ tết đặc biệt là tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại công văn  10975/VPCP - NC ngày 16/12/2016 của Văn phòng Chính Phủ. Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ yêu cầu Thủ trưởng các khoa, phòng, trung tâm, bộ môm, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây. 
1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ- TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47- CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần huy động mọi lực lượng cùng tham gia. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban giám hiệu và trước pháp luật nếu để sảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi quản lý đơn vị mình.
2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo nguyên nhân, hậu quả do cháy nổ gây ra để cán bộ, giáo viên và HSSV nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Nhà trường có kế hoạch cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ sẵn sàng xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra nhất là trong dịp nghỉ tết. Thực hiện và vận dụng hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả PCCC cao nhất.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng làm việc, ký túc xá, các cơ sở dịch vụ và các khu vực khác có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4. Chủ động xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các nơi có nguy cơ cháy cao trong mọi thời điểm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
5. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan chức năng (Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy) của địa phương duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
6. Trước khi nghỉ Tết tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn phải kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; các giảng đường và khu ký túc xá HSSV đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm.
7. Tổ Bảo vệ Nhà trường tăng cường công tác tuần tra canh gác, để phát hiện kịp thời và xử lý nếu có sự cố cháy, nổ xẩy ra.
Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, HSSV các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT/BGH (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: HC, HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương