Thông báo

Thông báo: Vv xin, nộp giấy xác nhận ngoại trú của HSSV kỳ I năm học 2015-2016

Thứ Năm, 22/10/2015 09:38
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 924/CĐD-HSSV
   V/v xin, nộp giấy xác nhận ngoại trú
   của HSSV kỳ I năm học 2015-2016
                                                                                                 Phú Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2015


   Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp Dược sỹ Trung cấp, Dược sỹ Cao đẳng, Y sỹ.
   Căn cứ thông tư số 27/2009/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19 tháng 10 năm 2009 về việc Ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên ( HSSV) các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
   Căn cứ vào quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ với Công an Thành phố Việt Trì về việc quản lý công dân đến học tập và làm việc tại địa bàn Thành Phố. 
   Để làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ I năm học 2015-2016. Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp thông báo đến toàn thể các em HSSV đang ở ngoại trú đến cơ quan Công an Phường, Xã nơi mình đang thường trú hoặc tạm trú xin và xác nhận ngoại trú, cụ thể như sau: 
   1. HSSV tự đến Công an Phường, xã nơi mình cư trú để đăng ký làm sổ tạm trú và xin giấy xác nhận ngoại trú ghi đầy đủ các thông tin trong (giấy xác nhận ngoại trú theo mẫu chung của Trường ).
   2. Những HSSV có hộ khẩu thường trú tại Việt Trì hoặc đang ở cùng với gia đình, thì xin giấy xác nhận của Công an Phường, xã nơi mình thường trú về ý thức trách nhiệm của công dân ở nơi cư trú.
   3. Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập thu giấy xác nhận ngoại trú, tổng hợp lập danh sách HSSV ngoại trú của lớp mình nộp về Phòng Công tác học sinh, sinh viên để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016. Thời gian nộp: trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.
   - Nếu HSSV nào không nộp giấy xác nhận ngoại trú đúng thời gian quy định thì sẽ phải dừng thi môn gần nhất.
   - Nếu Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập không hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện đúng thời gian quy định thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường.
   Nhận được thông báo này yêu cầu cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và các em HSSV nghiêm túc thực hiện./.

       Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Ban Giám hiệu ( để b/c);

-          Website Nhà trường;

      -      Lưu HC,CT HSSV.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

                  Ths. Phan Thị Mai Hương