Thông báo

Thông báo: Về việc xin, nộp giấy xác nhận ngoại trú của HSSV học kì I năm học 2017 - 2018

Thứ Ba, 28/11/2017 10:40
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:929/CĐYD-HSSV
   V/v xin, nộp giấy xác nhận ngoại trú
của HSSV học kì I năm học 2017 - 2018                                          Phú Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2017


Kính gửi:  Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp trong toàn trường                      

   Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
   Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-CĐYD ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-CĐYD ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Để làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ở ngoại trú học kỳ I năm học 2017 - 2018, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp thông báo, hướng dẫn các em học sinh, sinh viên lớp mình phụ trách đang ở ngoại trú (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu đính kèm) và xin xác nhận của công an phường, xã nơi học sinh, sinh viên thường trú hoặc tạm trú trong thời gian đang theo học tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về ý thức chấp hành Pháp luật, nội quy, quy ước của địa phương;
   Học sinh, sinh viên nộp giấy xác nhận ngoại trú cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổng hợp nộp về Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên nhà trường (qua Phòng Công tác HSSV) trước ngày 26 tháng 12 năm 2017;
   Nếu học sinh, sinh viên nào không nộp giấy xác nhận ngoại trú đúng thời gian quy định thì tạm dừng thi kết thúc học phần môn gần nhất.
   Nhận được công văn này yêu cầu cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: VT, CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương