Thông báo

Thông báo: Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thứ Sáu, 29/04/2016 15:00
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 457/TB-CĐD

                                                                                                 Phú Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2016THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong 
 dịp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân 
các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4,  01/5
  Kính gửi: 
      - Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;
      - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường.
Thực hiện công văn số 1773/BGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông;
Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hộ hóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:
1. Công tác đảm bảo trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hộ hóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016. Việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin cổ động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử không chỉ nhằm góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử của nhân dân mà còn tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm cộng dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. 
2. Công tác đảm bảo an toàn giao thông
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và HSSV trong toàn Trường tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5; tạo thái độ, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT; thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, tuyên truyền thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn mô tô, xe gắn máy…
Chấp hành quy định về không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; thực hiện nghiêm túc quy tắc giao thông và thực hiện nghiêm chỉnh khẩu hiệu: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Tính mạng con người là trên hết”.
Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm túc và kịp thời các trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trèo, chui rào trên giải phân cách Đại lộ Hùng Vương và các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý, thông báo về Nhà trường theo quy định của Nhà trường đã ban hành. 
Đoàn Thanh niên tổ chức tốt công tác học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia phối hợp với tổ Bảo vệ nhà trường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực trước và trong cổng trường, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hộ hóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.  
3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 
 Tăng cường phối hợp với cơ quan công an, chính quyền, đoàn thể tại địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng HSSV gây mất trật tự an ninh ở trong và ngoài trường học.
Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyền, không để học sinh, sinh viên bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động phức tạp về ANTT trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hộ và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong HSSV. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, không để HSSV tham gia gây rối trật tự công cộng. 
 Tổ bảo vệ có kế hoạch duy trì tốt công tác bảo vệ, tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo an ninh, chủ động phối hợp với Công an Phường Gia Cẩm xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của cán bộ, giáo viên và HSSV; đảm bảo các điều kiện để tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục của nhà trường. Hoạt động này đòi hỏi ý thức, tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên trong nhà trường; Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn trường tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Ban Giám hiệu (để b/c);

-   Website Nhà trường;

-   Bảng tin;

-   Tổ bảo vệ;

        -   Lưu HC,HSSV.


 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương