Thông báo

Thời khóa biểu kỳ VI khóa CĐ4

Thứ Hai, 29/12/2014 13:25
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Thời khóa biểu môn Dược cổ truyền
Thời khóa biểu môn Kỹ năng giáo tiếp - bán hàng

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                  
CĐ4A1-2
                   CĐ4A3-4
                   CĐ4A5-6
                   CĐ4A7-8
                   CĐ4A9-10
                   CĐ4A11-12
                   CĐ4A13-14
                   CĐ4A15-16
                   CĐ4A17-18
                  
CĐ4A19-20
                  
CĐ4A21-22-23