Thông báo

Thời khóa biểu kỳ I khóa CĐ6

Thứ Tư, 05/11/2014 07:45
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Thời khóa biểu môn GDQPAN
Thời khóa biểu môn Tin Học
Thời khóa biểu môn Thực vật
   
Thời khóa biều môn GDTC
Thời khóa biểu môn Toán cao cấp

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                  
CĐ6A1-2
                   CĐ6A3-4
                   CĐ6A5-6
                   CĐ6A7-8
                   CĐ6A9-10
                   CĐ6A11-12
                   CĐ6A13-14
                   CĐ6A15-16
                   CĐ6A17-18