Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ V khóa CĐ5

Thứ Tư, 26/08/2015 07:20
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Đường lối CM của ĐCS VN
Marketinh Dược
Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược
Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                   
CĐ5A1-2
                   CĐ5A3-4
                   CĐ5A5-6
                   CĐ5A7-8
                   CĐ5A9-10
                   CĐ5A11-12
                   CĐ5A13-14
                   CĐ5A15-16
                   CĐ5A17-18
                   CĐ5A19-20
                   CĐ5A21-22